صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

٣٥ تفاهمنامه در راستاى ارایۀ خدمات بهتر به معلولین و وارثین شهدا به امضا رسید

 ٣٥ تفاهمنامه در راستاى ارایۀ خدمات بهتر به معلولین و وارثین شهدا به امضا رسید

  رئیس اجرایی حکومت، در مراسم امضای تفاهمنامه ها ميان وزارت دولت در امور شهدا و معلولین؛ با ۳۵ اداره دولتی، خواستار فراهم آوری مشارکت اجتماعی، علمی و رسیدگی به مشکلات در ادارات دولتی گردید.
اين تفاهمنامه ها دیروز ميان وزيردولت در امور شهدا و معلولین و نماينده هاى ادارات دولتی در حضورداشت رئیس اجرایی حکومت، در قصرسپیدار در کابل به امضا رسيد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت،  پيش ازامضای تفاهمنامه ها، گفت که با عملی شدن این برنامه ها، ادارات موظف درحد توان در بخش های مختلف به مشکلات وارثین شهدا و معلولین رسیدگی می کنند.
وی، با بیان اینکه معلولین و وارثین شهدا درعرصه های مختلف از جمله ورزش دستاوردها در سطح منطقه و فرامنطقه داشته اند، افزود: «زمینه سازی می کنیم تا چیزی که در امکانات دولت است، با هماهنگی ادارات دولتی با این قشر جامعه همکاری صورت بگیرد.»
موصوف، از ادارات دولتی خواست که یادداشت های شان بر روی کاغذ باقی نماند و هراداره باید نظر به توان، همکاری و خدمت کند؛ به خاطری که از کارکردها و عملی شدن تعهدات نظارت صورت می گیرد.
رئیس اجرای حکومت،  درحاليکه ميگفت افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا بالای همه حق دارند، افزود که باید به این قشر در راستاى ارایۀ خدمات بهتر، حمایت اجتماعی از خانواده های آنها، شمولیت اجتماعی اين افراد، جلوگيرى از برخورد نامناسب ازسوى نیروهای امنیتی و رسیدگی به چالش ها، نگرانی ها و به خصوص خشونت علیه آنان اقدامات لازم صورت بگیرد.
لعل الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین گفت که اين ۳۵ تفاهمنامه با اداره هاى دولتی و نهادها و کمیسیون های مستقل به هدف مشارکت سیاسی، ملی، اجتماعی، عملی و رسیدگی به چالش های معلولین و وارثین شهدا به امضا رسید.
وی، با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات معلولین و وارثین شهدا، تنها وظیفۀ وزارت دولت در امور شهدا و معلولین نیست، گفت که  همه وزارتخانه ها، دوایر دولتی و کمیسیون ها مکلف اند که در چهارچوب امکانات شان در حل مشکلات افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا اقدامات لازم  نمايند.
موصوف افزود، با اداراتی که تفاهمنامه امضا گردیده است، مکلف اند که از پيشرفت کارو عملی شدن تعهدات شان به شورای وزیران گزارش بدهند.
اندړ صافی یکتن از افراد داراى معلوليت، افغانستان را یک کشور جنگ زده خوانده گفت که به همین دلیل، بیشترین معلول و وارثین شهدا را دارد و آنان با مشکلات فراوان روبرو اند و باید به آنان توجه بیشتر صورت بگیرد.
وی، با اشاره به جنگ جاری در کشور، ابراز امیدواری کرد که جنگ ختم و صلح تامین شود تا شهروندان کشور از این مشکلات نجات یابند.
قیوم یک تن از وارثین شهدا، با انتقاد از عدم پرداخت به موقع حقوق وارثين شهدا گفت که پول چند ماه را دریافت نکرده اند، امید که این مشکل در آینده حل گردد.