صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پنج سارق و رهزن حرفه‌ای از ناحیه سوم شهر کابل بازداشت شدند

 پنج سارق و رهزن حرفه‌ای از ناحیه سوم شهر کابل بازداشت شدند

وزارت امور داخله اعلام کرده که در یک عملیات، یک گروه پنج نفری سارقان و رهزنان حرفهای را از منطقه گولایی دواخانه، از مربوطات ناحیه سوم شهر کابل، بازداشت کرده است.
بر اساس اعلامیهای که وزارت امور داخله دیروز (دوشنبه، سوم سرطان) منتشر کرده، افراد بازداشت شده شعیب، فرهاد، احمدشاه، تازه گل و اجمل معرفی شدهاند.
وزارت داخله در اعلامیه خود افزوده که این افراد با استفاده از سلاح، در نواحی سوم، پنجم، ششم، سیزدهم و هجدهم شهر کابل، سرقت و رهزنی میکردند. این نواحی در غرب کابل موقعیت دارد؛ جایی که حوزههای سوم، پنجم، ششم، سیزدهم و هجدهم پولیس مسئولیت تأمین امنیت را به عهده دارند.
در پیافزایش سرقتهای مسلحانه و رهزنی در این نواحی در چند ماه اخیر، باشندگان مسئولین پولیس را به بیکفایتی متهم میکنند و میگویند که آنها در تأمین امنیت مردم و دستگیری مجرمان، کوتاهی میکنند.
شاهدان عینی عملیات بازداشت این گروه پنج نفری نیز میگویند که چنین عملیاتهای باید ادامه یابد و گروههای دیگر سارقان مسلح و مجرمان نیز از بین برده شود.
گولایی دواخانه در غرب کابل، یکی از مناطق مزدحم پایتخت است. موترهای مقامات دولتی بارها در این منطقه هدف حمله با ماین مغناطیسی قرار گرفته است.
پولیس کابل و وزارت داخله اعلام کرده که برای بازداشت مجرمان و از بین بردن شبکههای جرمی تلاش میکنند و برنامههای جدی در این مورد روی دست دارند.