صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لیندسی گراهام: ترامپ خواست طالبان برای خروج از افغانستان را نپذیرد

لیندسی گراهام: ترامپ خواست طالبان برای خروج از افغانستان را نپذیرد

لیندسی گراهام، سناتور برجسته امریکایی میگوید که وی امیدوار است که دونالد ترامپ خواست طالبان را برای خروج از افغانستان در هجده ماه نپذیرد.
آقای گراهام، میافزاید که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باید با درنظرداشت وضعیت امنیتی افغانستان باشد.
این سناتور جمهوری خواه امریکایی، با اشاره به مقاله ای که شش ماه پیش دربارۀ خروج نیروهایی امریکایی در هجده ماه از افغانستان نگاشته شدهاست، با احتمال توافق امریکا با طالبان مبنی بر خروج از افغانستان در هجده ما مخالفت کردهاست.
او همچنان دربارۀ توافق صلح امریکا با طالبان گفتهاست که امریکا به یک توافق خوب نیاز دارد نه یک توافق جعلی.
از سویی هم، زلمی خلیلزاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان که اکنون در واشنگتن به سر میبرد، گفتهاست که برای یک مأموریت تازه آماده میشود و امیدوار است در این دور مأموریتش به پیشرفت بیشتری دست یابد.
این در حالی است که منابع از درون طالبان میگویند که امکان دارد دور هفتم گفت وگوهای این گروه با امریکا، به روز بیست و چهارم ماه جولای در دوحه دوباره از سر گرفته شود و دو روز پس از آن هردو طرف به یک توافق صلح برسند.