صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دانش: برای محو بی‌سوادی باید همگان دست در دست هم دهیم

دانش:  برای محو بی‌سوادی باید همگان دست در دست هم دهیم

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که در نشست "افتتاحیه کاروان سواد میهن دوستان" سخنرانی میکرد، گفت که برای محو بیسوادی باید همه اقشار
جامعه سهم بگیرند. آقای دانش در این نشست که روز شنبه 29 سرطان در کابل برگزار شده بود، گفت که هر چند مبارزه با بیسوادی کار دولت است اما مردم باید در این قسمت دولت را همیاری کنند. معاون دوم ریاست جمهوری، گفت که طی سالهای اخیر پیشرفتهایی قابل ملاحظهای در قسمت رشد کیفی و کمی معارف داشتهایم اما این رشد بسنده نیست.
او از تاجران و سرمایهگذاران کشور خواست که در این قسمت با دولت همکاری کنند تا بیسوادی در کشور محو شود. طی سالهای اخیر مسئولان وزارت معارف به خصوص معینیت سواد آموزی، حدود 70 هزار کورس سوادآموزی را در نقاط مختلف کشور برگزار کرده است که بیش از 800 هزار تن آموزش دیدهاند.
در راستای سوادآموزی شهروندان کشور، شماری از نهادهای خصوصی نیز بدون حمایت مالی نهادهای دولتی و بینالمللی، اقدام به آموزش بیسواد کرده است.
موسسه فناوران میهن دوستان، با حمایت مالی رستورانت یونیک، طی 5 سال گذشته 1100 تن را آموزشهای فنی و خواندن و نوشتن داده است.
محمد حضرت، رئیس موسسه فناوران مهین دوستان در این نشست گفت که موسسهاش طی 5 سال گذشته 1100 تن را آموزش داده که 400 تن آنان وارد بازار کار شدهاند.
او گفت که هزینه آموزش هر فرد حدود 1700 افغانی شد که با حمایت مالی رستورانت یونیک انجام شده است. آقای حضرت افزود که اگر تمامی سرمایهگذاران و تاجران کشور، چنین اقداماتی کنند، تا چند سال آینده بیسوادی محو خواهد شد.
موسسه مذکور در حال حاضر 18 مرکز در شهر کابل دارد که در عرصههای آموزشهای فنی، خواندن و نوشتن فعالیت میکند.
"موسسه فنآوران میهن دوستان" یک موسسه غیر انتفاعی است و از سال ۱۳۹۵ خورشیدی به این سو، در زمینه سواد آموزی فعالیت میکند.
هدف موسسه فنآوران میهن دوستان، راه اندازی کمپاین آگاهی دهی سراسری در مورد اهمیت سواد و ایجاد کورسهای سواد آموزی رضاکارانه در همکاری و با حمایت مردم محل است.
سردارمحمد رحیمی، معین سواد آموزی وزارت معارف با سپاسگزاری از اقدامات موسسه فنآوران میهن دوستان، برای راه اندازی کورسهای سواد آموزی در کابل، گفت تلاش صورت میگیرد که با حمایت وزارت معارف و موسسات بینالمللی، زمینه برای گسترش فعالیتهای موسسات غیر دولتی در راه اندازی برنامههای سواد آموزی در سطح ولایتها نیز فراهم شود.
در همین حال، سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان گفت با توجه به آمار عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی، نیازمندی به راه اندازی کورسهای سواد آموزی برای این دو قشر وجود دارد و این وزارت برای همکاری با وزارت معارف در این راستا، آمادگی دارد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان گفت که میزان مجموعی عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی طی چهار سال گذشته حدود ۷ میلیون شده است.  آقای بلخی نیز گفت که باید همه در قسمت رشد سواد و محو بیسوادی همکاری کنند چون دولت به تنهایی قادر به محو بیسوادی نیست.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، حدود 60 درصد جمعیت کشور بیسواد هستند که اکثریت این افراد را زنان تشکیل میدهند.
حکومت با توجه به سطح بلند بیسوادی، طرحی را تدوین کرد تا دولت و سکتور خصوصی با استفاده از امکانات موجود، میزان سواد را در کشور افزایش دهد. بر اساس این طرح، حمایت سکتور خصوصی نیز مطرح است.