صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ادامۀ اعتراض نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان؛ معترضان خودشان را به زنجیر کشیدند

ادامۀ اعتراض نامزدان  انتخابات مجلس نمایندگان؛  معترضان خودشان را به زنجیر کشیدند

در ادامۀ اعتراضها به انتخابات مجلس نمایندگان، شماری از نامزدان معترض زن دیروز (شنبه، ۲۹سرطان) در یک حرکت نمادین، در داخل قفس آهنین دستان شان را به زنجیر کشیدند و دهنهای شان را بستند.
این بانوان، در داخل قفس دو تابوت را نیز حمل میکردند؛ بر یکی از این تابوتها قانون نوشته بود و بر دیگری مردم سالاری.
اعتراض کنندگان میگویند که در بیش از سه ماه اعتراض، حکومت و دادگاه عالی به صدای شان پاسخ ندادهاند.
این بانوان، میگویند که از حکومت و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان ناامید شدهاند و مخاطب اعتراض شان جامعۀ جهانی است.
این معترضان، از جامعۀ جهانی میخواهند که جلو بیعدالتیها را در افغانستان بگیرد.
به گزارش طلوع نیوز، دیوه نیازی، یکی از این معترضان گفته که: «نه صدای عدالت خواهی مارا کسی شنیدهاست و نه قانون را عملی میکنند! امروز، ما تابوتهای قانون و دموکراسی را با خود آوردیم که چرا صدای ما شنیده نمیشود؟»
آروز صافی، بانوی معترض دیگر نیز افزوده که: «به هرجا که میرویم برای مان حتی این حق را نمیدهند که ما چادر تحصن مان را برپا کنیم و صدا بلند کنیم؛ امروز ما مجبور شدیم که دهنهای مان را بسته کنیم، لباس سیاه بپوشیم و در قفسها خودمان را زندانی کنیم؛ زیرا در کشور خودمان، ما از حق خودمان دفاع کرده نمیتوانیم.»
این معترضان که از سه ماه به اینسو در اعتراض بهسر میبرند، میگویند که قصد داشتند این حرکت نمادین را در برابر دروازۀ ارگ و ریاست اجرائیه انجام بدهند، اما نیروهایهای امنیتی مانع نزدیک شدن آنان به دروازۀ ارگ شدند.
پیش از این نیز نیروهای امنیتی، خیمههای تحصن این معترضان را از نزدیکی دروازۀ ارگ و قصر سپیدار برچیده بودند – کاریکه با انتقادهای این نامزدان معترض روبه‌‎رو شد. این بانوان معترض میگویند که چندین بار از سوی نیروهای امنیتی لتوکوب شدهاند.
هیله مجتبی، نامزد معترض گفته است که «چندینبار از سوی پولیس، ما لتوکوب شدیم و برای ما اجازه ندادند که ما این صدای عدالت را بلند کنیم.»
پس از آنکه خیمههای تحصن این معترضان از نزدیکی دروازۀ ارگ و قصر سپیدار برچیده شد، هفتۀ گذشته آنها در برابر دروازۀ دادگاه عالی اعتراض کردند، اما به گفتۀ آنان کسی صدای شان را نشنید.
این معترضان، سپس به پشت دروازه سفارت ایالات متحدۀ امریکا اعتراض کردند؛ ظاهرآ این اعتراض نیز نتیجه ندادهاست.
هادیه هلمندی، نامزد معترض گفته است که: «این مبارزۀ ما ادامه خواهد داشت؛ نه برای یک روز بلکه تا پنچ سال و ده سال ادامه میدهیم، تا هنگامی صدای عدالت خواهی در افغانستان تأمین شود.»
این نامزدان، میگویند که در انتخابات پیشین مجلس نمایندگان، تقلبهای گسترده صورت گرفته و نامهای آنان به دلیل این تقلبها از فهرست برندگان بیرون کشیده شده است.
آنان، اکنون میخواهند که یک دادگاه ویژه ایجاد شود و سندهایی را که آنان از تقلبهای انتخاباتی در دست دارند، بررسی کند.