صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرانسه برای پیش‌بینی تهدیدات آینده تیم علمی‌ـ تخیلی را به کار دعوت می‌کند

فرانسه برای پیش‌بینی تهدیدات آینده تیم علمی‌ـ تخیلی را به کار دعوت می‌کند

ارتش فرانسه "تیم سرخ" متشکل از نویسندگان علمی - تخیلی تشکیل داده است تا بتوانند تهدیدات احتمالی آینده را تصور کنند. بنابر آخرین گزارش آژانس نوآوری دفاع، نویسندگان داستانهای علمی - تخیلی " سناریوهایی از تخریب و نابودی" به ذهنشان میرسد که هرگز به فکر برنامهریزان استراتژیک ارتش نمیرسد.
در این گزارش آمده است که فعالیت این گروه فوقسری است و در جنگ بر ضد "عناصر مخرب" بسیار مهم است.
این اقدام فرانسه به منظور نوآوریهایی در عرصه ٔ دفاعی است. یکی از این نوآوران اخیرا در پاریس، با فلایبورد مجهز به موتور جت خود در رژهٔ ارتش، در روز ملی فرانسه (روز باستیل) بر فراز جمعیت پرواز کرد. امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، پس از آنکه فرانکی زاپاتا جمعیت را شگفتزده کرد، در توئیتی همراه با ویدئویی از این نوآوری گفت :"به ارتشمان افتخار میکنم، مدرن و نوآورانه است".
این گروه که متشکل از چهار یا پنج نویسندهٔ علمی - تخیلی است، قرار است به طور خلاقانه و نه چنان که مرسوم است به همه عناصر و تجهیزات ارتش فکر کند.
از طریق نقشآفرینی یا رلپلی یا روشهای دیگر، این گروه تلاش میکند تا تصور کند چگونه سازمانهای دهشت افکن یا کشورهای خارجی میتوانند از فناوریهای پیشرفته استفاده کنند.
وزیر دفاع فرانسه گفته است کشورش در زمینهٔ نوآوریهای نظامی "برگ برنده را در دست دارد". در جشنهای روز ملی فرانسه، سلاح پیشرفتهٔ نرود اف ۵ به نمایش درآمد. این سلاح مسدودکنندهٔ ریزموج، سلاحی تفنگمانند است که برای هدفگیری پهبادها از طریق مسدود کردن سیگنالهای هدایتکنندهٔ آنها استفاده میشود.
همچنین طرحهایی برای به کار گرفتن روباتها در مالی برای حمایت از نیرو‌‌های فرانسه در حال آمادهسازی است.