صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره ارگان‌های محلی تمامی مقرری‌ها را تا پایان انتخابات ریاست جمهوری متوقف کرد

اداره ارگان‌های محلی تمامی مقرری‌ها را تا پایان انتخابات ریاست جمهوری متوقف کرد

ادارۀ مستقل ارگانهای محلی، اعلام کرده است که "به منظور انجام هر چه بهتر امور به گونه شفاف و به هدف حفظ مصئونیت وظیفوی، تمامی مقرریهای جدید و استخدامهای مربوط به این اداره را تا ختم انتخابات به تعویق افتاد."
این اداره روز یکشنبه 30 سرطان با نشر خبرنامهای نوشته است که رهبری اداره ارگانهای محلی تصمیم گرفته تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در مرکز و ولایتها، ولسوالی و شاروالیها از بست اول الی بست هشتم، هیچ کسی مقرر نشود.
در خبرنامه این اداره آمده است، اگر کسانی در گذشته "شارت لیست" شده باشند و یا هم امتحان رقابتی را سپری کرده باشند، امور متباقی مقرریاش بعد از انتخابات به پیش خواهد رفت.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی میگوید که بر اساس این تصمیم، ادارهها تنها بر اساس نیاز جدی، مشکلات امنیتی، فساد اداری و یا هم از روی بیکفایتی کارکنان میتوانند، بعضی افراد را مقرر و بعضی افراد را از وظایف سبک دوش کنند.
طی روزهای گذشته شماری از نامزدان ریاست جمهوری در قبال عزل و نصب کارمندان ادارههای دولتی، اعتراضاتی را مطرح کردند و رئیس جمهوری را متهم به جاسازی مهرهها برای کمپاین در انتخابات میکردند.
عدم مداخله منسوبان ارگانهای محلی در روند برگزاری انتخابات
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی همچنین در خبرنامهای جداگانه نوشته است که منسوبان این اداره حق مداخله در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
به نقل از خبرنامه، رئیس عمومی اداره ارگانهای محلی به والیان، شهرداران، ولسوالان و دیگر منسوبان سطح مرکزی و محلی اداره ارگانهای محلی آنها دستور داده که از هر گونه مداخله و تاثیر گذاری در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خودداری کنند.
رئیس این اداره، همچنین از مجموع مسئولان سطح رهبری ادارات محلی خواهان همکاری همه جانبه با نهادهای مسئول در امر برگزاری انتخابات و تامین امنیت شده است.
گفتنی است که از طرف اداره ارگانهای محلی کمیتهای تعیین شده تا روند انتخابات را از نزدیک نظارت کند و مشکلات و چالشها موجود را گزارش دهد.
بر اساس تقویم انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است حدود دو ماه دیگر (شش میزان) انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.