صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت احیا و انکشاف دهات 61 پروژه انکشافی را به هزینه 312 میلیون افغانی امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات 61 پروژه انکشافی را به هزینه 312 میلیون افغانی امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات، قرارداد 61 پروژه انکشافی را که ارزش مجموعی آن 312 میلیون افغانی است، با شوراهای انکشافی 13 ولایت کشور امضا کرد.
مجیب الرحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات روز یکشنبه (30 سرطان) در مراسمی که به همین منظور برگزار شده بود، گفت: وزارت احیا و انکشاف دهات در چارچوب برنامه انسجام ساحوی 61 سند پروژه انکشافی را با در نظر داشت انکشاف متوازن در 13 ولایت کشور امضا کرد.
آقای کریمی افزود، ارزش مجموعی این پروژهها بیش از 312 میلیون افغانی است که در بخشهای ساخت سرکهای کانکریتی، پلها و پلچکها، کاریز، کانال آب، دیوارهای استنادی و غیره به مصرف میرسد.
به گفته او، این پروژهها در 13 ولایت کشور - بغلان ، بادغیس ، لوگر، بلخ ، هرات، کابل، کندهار ، خوست، پکتیا، پروان ، میدان وردک ، زابل و نورستان- تطبیق خواهد شد.
آقای کریمی تصریح کرد، این پروژهها برای رفاه مردم در نظر گرفته شده است که با تطبیق آن بیش از 147 هزار هموطن روستایی ما از این پروژهها مستفید میشوند و در کنار آن بیش از 137 هزار روز کاری به وجود میآید.
او مشکلات امنیتی را از عمدهترین چالشها در جهت تطبیق چنین پروژههای عامالمنفعه عنوان کرد و افزود که مشکلات امنیتی باعث کندی پلانهای کاری ما میشود.
به گفته وی مشکلات امنیتی در سالهای اخیر سبب شده تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی نتوانند در افغانستان به گونه درست سرمایه گذاری کنند.
در همین حال در گزارشی که به تازگی از سوی بانک جهانی منتشر شده، آمده است که رشد اقتصادی افغانستان با چالش جدی مواجه است و این کشور شاهد کمترین میزان رشد اقتصادی در میان کشورهای جنوب آسیا است.