صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالرزاق وحیدی از محکمه استیناف برائت گرفت

 عبدالرزاق وحیدی از محکمه استیناف برائت گرفت

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری برائت گرفت. محکمه استیناف خواهی آقای وحیدی روز شنبه برگزار شد، اما به دلیل طولانی شدن روند جلسه محکمه، اعلام حکم به دیروز (یکشنبه، 30 سرطان) موکول شده بود.
آقای وحیدی بر اساس اعلام لوی سارنوالی در دوم ماه دلو ۱۳۹۷ در محکمه ابتدایی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری غیابی محاکمه شده و به اتهام "سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی هنگام مأموریت در وزارت مالیه" مجرم شناخته و به سهسال زندان محکوم شده بود.
وزیر پیشین مخابرات در ماه حمل امسال زمانی که در دانشگاه کابل در حال تدریس بود، بازداشت شد. آقای وحیدی روز شنبه در دفاع از خود گفت که نیروهای امنیتی او را از پای تخته سیاه صنف درس دانشگاه با "تحقیر و توهین" به زندان منتقل کردهاند.
اتهام آقای وحیدی "سوءاستفاده از صلاحیت وظیفهای در چاپ کارت جواز کار اتباع داخلی وزارت کار و امور اجتماعی توسط مطبعه صکوک وزارت مالیه" بود. لوی سارنوالی گفته بود که نتیجه تحقیق آن است که مطبعه صکوک بدون عقد قرارداد، کارتهای فوقالذکر را در مطبعه آزاد (احمدی) به چاپ رسانده است و در آن زمان آقای وحیدی معین وزارت مالیه بوده است.
محمدعلی فرهنگ، وکیل آقای وحیدی درباره حکم دیروز محکمه گفته که محکمه استیناف به برائت آقای وحیدی حکم داد.
به گفته وکیل آقای وحیدی، محکمه ابتدائیه حکم کرده بود که آقای وحیدی به عنوان معین وزیر مالیه، لایحه وظایف داشته و براساس لایحه وظایف ملزم به کنترل قراردادهها بوده است. ولی در تحقیقات مشخص شد وزیران و معاونان لایحه وظایف ندارند.
آقای فرهنگ گفت که آقای وحیدی  برای طی مراحل بعضی از کارهای اداری خود به توقیفگاه بر میگردد و از روز دوشنبه (امروز) رسما آزاد خواهد بود.
جریان محاکمه آقای وحیدی روز شنبه در تمام روز ادامه داشت و او در این نشست از سارانوال خواست که به او بگوید "کدام ماده قانون را نقض کردهاست؟ و اگر اداره قانون را نقض کرده مربوط به او نمیشود."
وزیر پیشین مخابرات در این نشست از سارنوال همچنین پرسید آیا با سایر معاونان و وزیران دولت هم رفتار مشابهی شده است و گفت: "این نشان میدهد که من تارگیت (هدف) هستم، من یک آدم سیاسی هستم و جرمم سیاسی است و با افتخار حاضرم که زندانی سیاسی باشم."
سارنوال در پاسخ آقای وحیدی گفت که "هیج سیاستی درکار نیست و بر اساس عملکرد خلاف قانون که شما (وحیدی) داشتید با شما حرف میزنم." این استاد دانشگاه قبل از این نیز در زمانی که وزیر مخابرات بود، به تخلفاتی متهم و تبرئه گردید.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، برای حدود یک و نیم سال آقای وحیدی را از کار معلق کرد، اما او در دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی بعد از سه جلسه حضور در "دادگاه ویژه وزیران" بیگناه شناخته شد و برائت گرفت. مهمترین اتهامها علیه آقای وحیدی در آن زمان "حیف و میل میلیونها افغانی برای استخدام ۳۷ کارمند بالمقطع در اداره تنظیم مخابراتی افغانستان (اترا)" بود.