صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک شرکت لوژیستکی افغان: شرکت امریکایی انهام یک میلیون دالر هزینه مصرفی ما را نمی‌پردازد

یک شرکت لوژیستکی افغان:  شرکت امریکایی انهام یک میلیون دالر هزینه مصرفی ما را نمی‌پردازد

مسئولان چند شرکت خدماتی افغان، مدعی هستند که یک شرکت پیمانکار امریکایی، بیش از یک میلیون دالر از هزینههای این شرکت را نمیپردازد.
آنان میگویند که با شرکت "انهام" که یک پیمانکار امریکایی است، قرارداد اعاشه نیروهای خارجی را داشتند اما اکنون این شرکت امریکایی یک میلیون دالر از بدهکاری خود را نمیپردازد.
مسئولان شرکتها از حکومت میخواهند که از آنان در برابر شرکتهای خارجی حمایت کنند و مشکلاتشان را با این پیمانکار امریکایی حل کنند.
محمدگل صاحبزاده رئیس شرکت کائنات گروپ گفت که او چندین قرارداد انتقال کانتیر و مواد اعاشوی نیروهای خارجی را در سال 2012 میلادی با کمپنی "انهام" به امضا رساند، اما اکنون شرکت انهام چندین سال است که بیش از یک میلیون دالر از پول آنها نپرداخته و از پرداخت آن انکار میکند.
آقای صاحبزاده افزود؛ کارمندان شرکتش برای حقخواهی در ولسوالی باریک آب ولایت پروان در برابر کمپنی انهام خیمه دادخواهی برپا کردند، اما پولیس پروان مانع اعتراض آنان شده و خیمههایشان را از منطقه برچیده است.
او گفت که ما اسناد و مدارکی را در اختیار داریم که نشان میدهد که دو قرارداد اعاشوی و انتقال کانتینر را با کمپنی انهام تطبیق کرده، اما نماینده این شرکت امریکایی از وجود چنین قراردادی انکار میکند.
از سویی دیگر اتاق تجارت و صنایع افغانستان آمار مقروضیت کمپنیهای پیمانکار امریکایی از شرکتهای داخلی را بیش از دوصد میلیون دالر خوانده است و از حکومت افغانستان و سفارت امریکا در کابل میخواهد که این موضوع را حل کند.
خانجان الکوزی معاون اتاق و صنایع کشور گفت که از مقامهای حکومت افغانستان و سفارت امریکا میخواهیم که تا این موضوع را حل کند تا شرکتهای داخلی بیش از این متضرر نشوند.
مسئولان این شرکت هشدار میدهند در صورتیکه به خواستههای آنان توجهی نشود به اعتراضشان در ولسوالی باریک آب ولایت پروان ادامه خواهند داد و دروازه این کمپنی را مسدود خواهند کرد.