صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برق فاز اول پارک هاى صنعتى شهر کابل به بهره بردارى سپرده شد

برق فاز اول پارک هاى صنعتى شهر کابل به بهره بردارى سپرده شد

برق فاز اول پارک هاى صنعتى شهر کابل، به هزينۀ بيشتر از ٨٦ ميليون افغانى، دیروز (سه شنبه، 15 اسد) به بهره بردارى سپرده شد.
در خبرنامه اى که از سوى شرکت برشنا نشر شده، آمده است که امان الله غالب رئیس عمومی اجرائیوی شرکت برشنا، با حضورداشت اراکین بلند رتبه دولتی، برق فاز اول پارک صنعتی صنایع سبز را افتتاح نمود.
منبع افزوده است که فاز اول این پروژه؛ شامل ۳۰۰ نمره زمین برای فابریکات بوده که بخش های زیربنایی آن، مشمول انرژی برق تکمیل گردیده است، که امروز عملاً افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
منبع نوشته است که ظرفیت برق برای فاز اول ۱۲ میگاوات بوده که از استیشن شرق، به پارک صنعتی انتقال میگردد و برای توسعه این پارک ها در سال های آینده، الی ۱۰۰ میگاوات برق نیز در نظر گرفته شده است.
بر بنياد معلومات خبرنامه، مصارف این پروژه که مجموعاً بیشتر از ۸۶ میلیون افغانی میشود، از بودجه د افغانستان برشنا شرکت پرداخت گردیده است. کار ساختمانی و تخنیکی برق رسانی، برای این پارک دو ونیم سال کاری را در بر گرفته است.
در خبرنامه همچنان آمده است که این پروژه، دارای ۷ فاز می باشد که در فاز اول آن، حدود هفتصد میلیون دالر امریکائی سرمایه گذاری گردیده و زمینۀ کار را برای بیشتر از ۲۲۵۰۸ تن مهیا می نماید.
قابل تذکر است که در مراسم متذکره رئیس عمومی برشنا، سنگ تهداب آغاز کار برق رسانی فاز دوم پارک صنعتی صنایع سبز را نیز گذاشت.
گفتنی است که پارک صنایع سبز، در ۲۰ کیلومتری دسپیچری واقع ولسوالی ده سبز در ساحه کابل جدید موقعیت داشته و در سال ۱۳۹۳ خورشیدی، به طور قانونی آغاز به فعالیت نموده است.