صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۲ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخستین نمایشگاه تابستانی محصولات زراعتی افتتاح شد

نخستین نمایشگاه تابستانی محصولات زراعتی افتتاح شد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، همزمان با نزدیک شدن صدمین سالروز استرداد استقلال کشور، نخستین نمایشگاه محصولات زراعتی را افتتاح کرد.
این نمایشگاه که دیروز (سهشنبه، 15 اسد) در فارم تحقیقاتی بادام باغ کابل راهاندازی شده بود،دهقانان و تولیدکنندهگان محصولات زراعتی و حیوانی، تازهترین محصولاتشان را برای سه روز به نمایش گذاشتهاند.
حشمتالله غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت که استقلال سیاسی بدون رسیدن به استقلال اقتصادی به دست نمیآید.
معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت افزود، معیاری سازی تولیدات محصولات زراعتی و حیوانی و همچنین صدور معیاری این محصولات از گامهایی اصلی است که توسط وزارت زراعت برداشته شده است.
به گفته‌‌ی آقای غفوری، توجه به بخشهای مالداری به منظور مصئونیت غذایی، مدیریت آبهای زراعتی، ساخت فابریکههای متعدد به منظور تولید و بستهبندی معیاری محصولات زراعتی و حیوانی و همچنین برگزاری نمایشگاههای متنوع در داخل و خارج از کشور برای بازاریابی این محصولات، از دیگر گامهای وزارت زراعت در راستای رسیدن به استقلال اقتصادی در کشور است.
در همین حال، حبیبالله حبیبی، رئیس بخش انکشاف سکتور خصوصی در وزارت زراعت گفت که در نخستین نمایشگاه تابستانی امسال که در آستانهی فرا رسیدن صدمین سالروز استرداد استقلال کشور راهاندازی شده، محصولات زراعتی و حیوانی از تمام ولایات در ۲۳۰ غرفه به نمایش گذاشته شده است.
آقای حبیبی افزود، در ۱۶۹ غرفه تازهترین محصولات زراعتی و حیوانی و در ۶۱ غرفه دیگر صنایع دستی زنان به نمایش گذاشته شده است.
آقای حبیبی میگوید که برگزاری چنین نمایشگاهها باعث افزایش محصولات و رونق یافتن کار دهقانان و تولیدکنندگان محصولات زراعتی و حیوانی میشود.
همچنین حاجی عبدالودود، یک تن از دهقانان ولایت پکتیا گفت که کمبود آب و نبود مارکیت لازم برای فروش محصولات، برای دهقانان مشکل خلق کرده است.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، میگوید که محصولات زراعتی و حیوانی همه ساله در حال افزایش است و امسال پیشبینی میشود که حاصلات باغهای میوهای در مقایسه با سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.