صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: حمله به رای‌دهندگان جرم است

 سازمان ملل:  حمله به رای‌دهندگان جرم است

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل (یوناما) در واکنش به تهدید گروه طالبان مبنی بر حمله کمپاینهای انتخابات ریاست جمهوری ، گفته است که حمله به مرکزهای رأیدهی و هدف قرار دادن رأیدهندهگان نقض قوانین بینالمللی و جرم است و عاملان این جرم باید پاسخگو باشند.
این نهاد از تهدید غیرنظامیان در جریان روندهای انتخاباتی ابراز نگرانی کرده و از گروه طالبان خواسته است که دست از تهدید روندهای انتخاباتی بردارد.
گروه طالبان روز سهشنبه در اعلامیهای گفت که انتخابات یک روند فریبنده است و از برگزاری آن جلوگیری میکند. این گروه همچنان در این اعلامیه از مردم خواست در همایشهای انتخاباتی شرکت نکنند، زیرا این همایشها جزء اهداف نظامی این گروه است.
با این حال، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل گفته است که بر مبنای قوانین بینالمللی بشردوستانه و حقوق بشر، روندهای انتخاباتی در افغانستان یک فعالیت مدنی است و هر شخصی حق دارد تا در امور عامه سهم بگیرد، رای بدهد، بدون تبعیض و محدودیتهای بیدلیل در حکومت انتخاب شود.
یوناما تأکید کرده است که تمام شهروندان چه رأیدهندگان، نامزدان یا کارمندان انتخاباتی حق دارند در تمام مراحل یک روند انتخاباتی دور از ترس، ارعاب و خشونت سهیم باشند.
سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است که به غیرنظامیان احترام بگذارد و از آنها حفاظت کنند و در صورتی که مردم از حق اساسی خود برای اشتراک در انتخابات استفاده میکنند، نباید آنها مورد تهدید و خشونت  قرار دهند.
اعلامیه تهدیدآمیز گروه طالبان درباره انتخابات با واکنش حکومت روبهرو شده است. ارگ ریاست جمهوری، تهدید انتخابات توسط طالبان را تهدید مردم خوانده است. قصر سپیدار این تهدید را محکوم کرده است. حکومت همزمان گفته است که نیروهای امنیتی برای برای تأمین امنیت انتخابات آمادهگی کامل دارند.
اعلامیهای تهدیدآمیز گروه طالبان روز سهشنبه در حالی منتشر شد که نمایندگان این گروه در دور هشتم گفتوگوهایش با جانب امریکا در قطر به پیشرفتهای نایل شدهاند. توافق روی خروج سربازان امریکایی از افغانستان و قطع رابطه گروه طالبان با گروههای تروریستی، نتایج دور هشتم گفتوگوهای دو طرف در قطر گزارش شده است.
همزمان با تلاشهای صلح، حکومت افغانستان در صدد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان است.
در این انتخابات به شمول محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله و 18 نفر نامزد بودند، اما به تازگی زلمی رسول از نامزدیاش کنار رفته است. کارزارهای این نامزدان در ششم اسد آغاز شد و تا سوم میزان ادامه خواهد یافت.
بیش از نهونیم میلیون نفر برای رأیدهی در این انتخابات نامنویسی کردهاند. بودجه این انتخابات ۱۴۹ میلیون دالر تعیین شده است که ۹۰ میلیون دالر از بودجه دولت افغانستان تأمین خواهد شد.