صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قتل و باج‌گیری در روز روشن؛ افراد مسلح غیرمسئول پولیس کابل را به چالش کشیده

قتل و باج‌گیری در روز روشن؛ افراد مسلح غیرمسئول پولیس کابل را به چالش کشیده

باشندگان شهرکابل میگویند که از قتلهای زنجیرهای و باج گیری توسط افراد مسلح غیرمسئول به تنگ آمده و این افراد در روز روشن و در محلات مختلف دست به چنین اعمال میزنند.
در کنار ناهنجاریهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تهدیدهای بلند امنیتی از سوی گروههای تروریستی، مودجودیت افراد مسلح غیرمسئول نیز باشندگان شهر را به ستوه آوردهاند.
گفته میشود، افراد مسلح غیرمسئول در روز روشن در جادههای عمومی، کوچهها و پسکوچهها از باشندگان کابل باج میگیرند و در صورت مقاومت شهروندان جان آنان را با شلیک گلوله میگیرند.
این افراد اکثراً به شکل باندی یا گروههای سازماندهی شده فعالیت دارند و چهره اکثر آنان، برای باشندگان و حتی پولیس، شناخته شده است.
به گزارش جمهور، در همین مورد، یک باشنده کابل که خود را محمدالله نام میگیرد و در ساحه کمپنی زندگی میکند میگوید که باشندگان این منطقه از دست افراد مسلح غیر مسوول به تنگ آمده و هیچ کسی هم نیست که از آنان بپرسند، چه کاره هستند که سلاح با خود حمل میکنند.
او گفت: "من چندین بار شاهد بودم که افراد مسلح غیرمسئول به شکل غیر قانونی و با استفاده از زور تفنگ خود از دوکانداران باجگیری کرده و کسی هم جرأت مقاومت و حرف زدن در برابر آنها را ندارد."
این افراد به بهانه تامین امنیت، از کاسبان و دوکانداران باج میگیرند و در بسیاری موارد در کوچهها و پس کوچهها از افراد رهرو و عادی هم زورگیری میکنند.
از سوی دیگر، افراد مسلح غیر مسئول مرتکب جرایم جنایی شده و با استفاده از سلاحهای دست داشته شان، افراد و اشخاص زیادی را به دلیل عقدههای شخصی و یا به مقاصد باجگیری به قتل میرسانند.
در تازه ترین مورد، هفته گذشته شخصی بنام دادالله در ساحه حوزه ششم شهرکابل توسط افراد مسلح نقاب دار تیرباران شده است.
محمد عثمان یکی دیگری از باشندگان حوزه ششم شهر کابل که خود شاهد تیر اندازی افراد مسلح بر داد الله (مقتول) بوده، میگوید که دادالله همرای یک تن دیگر سر زمینها نشسته بود که دو شخص موترسایکل سوار نقاب دار آمدند و بر او تیر اندازی کردند و رفتند.
عثمان که از از دیدن تیر اندازی بر دادالله شوکه شده توضیح میدهد، "بخدا قسم درجنگل اگر زندگی کنی در امان هستی؛ ولی در شهر کابل امنیت نداری و بدون اینکه گناهی داشته باشی تیرباران میشوی."
دادالله، در زمینهای زراعتی خود در اطراف "قلعه پخشک" از مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل مشغول کار بوده است. اعضای خانواده او میگوید که دادالله فرد آرام و خوش خلق بود و با هیچ کسی هم دشمنی شخصی نداشته است.
اما؛ مسئولان پولیس کابل میگویند که داد الله در نتیجه مشکلات خانوادگی به قتل رسیده و عاملان این رویداد نیز باز داشت شدهاند. فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل در این مورد گفت که عاملان قتل دادالله بازداشت شده و تحقیقات پولیس در زمینه جریان دارد.
بر بنیاد گزارشها، صدها هزار میل سلاح در شهر کابل نزد افراد غیر مسوول وجود دارد که گفته میشود، همین مساله سبب افزایش جرایم جنایی و قتلهای زنجیرهای در این شهر شده است.
هرچند، پولیس کابل از اقدامات جدی برای کاهش جرایم جنایی و جمع آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول سخن میگوید؛ اما ارقام جرایم در این شهر رو به افزایش است.
فردوس فرامرز تایید میکند که در حال حاضر بیش از 80 هزارمیل سلاح تنها ازسوی دولت برای افراد و اشخاص، در شهر کابل توزیع شده که دیتابیس آن نیز در وزارت داخله وجود دارد. ولی به گفته او، به اضافه این مقدار سلاح، افراد دیگری هم هستند که به شکل غیر قانونی سلاح گرفتهاند.
فرامز خاطر نشان کرد که پولیس در جمع آوری سلاح از نزد افراد غیر مسوول جدی است و این روند ادامه دارد، ولی جمع آوری کامل این سلاحها به زمان بیشتر نیاز است. برعلاوه پولیس در جمع آوری سلاحهای غیر قانونی نیز جدی است.
همچنین، آقای فرامرز تاکید کرد که پولیس کابل در انهدام باندهای تبهکار نیز جدی عمل میکند و برای این کار هدف مشخصی را برای خود تعریف کردهاست.
هرچند او ارقام باندهای تبهکار را نمیدهد؛ اما میگوید که پولیس در چهار ماه گذشته حدود 10 باند مسلح غیر مسئول از سوی پولیس بازداشت شدهاست.
با این وجود؛ آگاهان امور امنیتی بر باور اند تا زمانیکه سلاحهای غیر قانونی از نزد افراد غیر مسئول جمع آوری نشود، پولیس در تامین امنیت شهر کابل موفقیت کامل نخواهد داشت.