صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انگور هرات امسال 15 درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است

 انگور هرات امسال 15 درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است

امسال در هرات برداشت میوه انگور به 135 هزار متریک تن رسیده که در مقایسه با سال گذشته 15 درصد افزایش را نشان میدهد.
بشیراحمد احمدی، سرپرست ریاست زراعت هرات به جمهور گفته که: امسال در تمامی نقاط این ولایت کشت و برداشت محصول انگور تا 135 هزار متریک تُن خواهد رسید.
به بیان وی، این میزان افزایش 15 درصدی را نسبت به سال پیش نشان میدهد که خبر خوشایندی برای باغداران هرات است. این مقدار انگور در مجموع بیش از هشت هزار باغ کشت و برداشت میشود.
با وجود کیفیت و افزایش کشت انگور هرات در امسال، هنوز این محصول به خارج از کشور صادر نشده است.
سرپرست اداره زراعت هرات میگوید مشکل عمده باغداران انگور این ولایت، نبود بازار مناسب برای عرضه این فرآورده زراعتی است.
او اشاره کرد به همین علت باغداران مجبور هستند محصول انگور خود را به شکل کشمش به بازار عرضه کنند.
احمدی افزود هم اکنون کشمش خانههای خوبی در سطح کشور ایجاد شده و از این طریق محصول باغی انگور به شکل کشمش وارد بازار میشود.
انگور هرات از مزه و شهرت خاصی برخوردار بوده و طبق بررسیهای ریاست زراعت، 48 نوع از این محصول در باغهای هرات شناسایی شده است.