صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اشتباه در محاسبه صرفیه برق برای شماری از باشنده‌های کابل دردسر ساز شده‌است

اشتباه در محاسبه صرفیه برق برای شماری از باشنده‌های کابل دردسر ساز شده‌است

گرما و قطع پیهم برق از یکسو و هزینه سرسامآور ناشی از اشتباههای محاسباتی ماموران شرکت برق از سوی دیگر بسیاری شهروندان کابل را به تنگ آوردهاست.
یکی از این شهروندان الهام است، وی میگوید مصرف چهارماهۀ برقش چهار هزار و ۸۰۰ افغانی بوده، ولی مأموران شرکت برق برای او بل چهار صد و سیزده هزاری نوشتند.
وی افزود: "تقریباً در دو دوره حدود ۴ صد و ۱۲ هزار و ۸۲۲ افغانی بل آمده است وقتی که به شرکت برشنا رفتم آنان این موضوع ما را پذیرفتند، اما تا حال این مشکل حل نشده است، این واقعاً برای خودم جالب بود، زیرا مصرف خانه یک شخص برای خودش معلوم میباشد." حال پرسش اینجاست که چرا این چنین اشتباهها در سیستم محاسبه صرفیه برق صورت میگیرد؟
به گزارش رادیو آزادی، امیر احمد مدیر بخش میترخوانی ناحیه هفتم شهر کابل میگوید: "ما حال در سطح شهر کابل ۳۰۰ میترخوان داریم، اگر ما این را هر ماه بسازیم ۶۰۰ تن میترخوان نیاز داریم. معاش این ۶۰۰ نفر را چه کسی میدهد؟ چقدر مصرف سر ماشین آلات میآید؟ سر کمپیوتر، چاپ بل مصرف دیگری که میآید؟ مامورین بیلینگ ما زیاد میشوند. آن وقت دولت مجبور است که ۱۰۰ کیلووات را به دونیم افغانی از مردم بگیرد."
آقای امیر محمد خواستار همکاری خانوادهها در این زمینه است.
با این همه وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا در پاسخ به تمامی نگرانیهای شهروندان پایتخت میگوید شرکت برشنا برای ایجاد سهولتهای بیشتر در تلاش آوردن تغییر در سیستم محاسبه صرفیه برق است.
وی گفت: "اگر بل کدام مشترک برایش زیاد میآید و ادعا میکند و قناعت ندارد، ما فورم عدم قناعت داریم. آنان میتوانند آن فورم را تکمیل کنند ما هئیت داریم میتر آنان را با همه مصرف که کردهاند چک میکنند و هر گونه مشکلی که باشد آنرا حل میسازند."
این بار نخست نیست که شهروندان از شیوه میترخوانی و بیلینگ برق شکایت میکنند بلکه پیش از این نیز شرکت برشنا به سهلانگاری در این زمینه متهم شده است.