صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: هر گونه راهکار نادرست بخاطر رسیدن به صلح، می‌تواند عواقب ناگوار در پی داشته باشد

رئیس جمهور: هر گونه راهکار نادرست بخاطر رسیدن به صلح، می‌تواند عواقب ناگوار  در پی داشته باشد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در دیدار با جنرال تود ولترز قوماندان ارشد نیروهای متحد ناتو و قوماندانی عمومی امریکا در اروپا، گفته است که هر گونه راهکار نادرست بخاطر رسیدن به صلح، میتواند عواقب ناگوار در پی داشته
باشد. رئیس جمهور کشور دیروز (چهارشنبه، 30 اسد)  با جنرال تود ولترز قوماندان ارشد نیروهای متحد ناتو و قوماندانی عمومی امریکا در اروپا، در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد و روی تهدیدات موجود تروریزم و راه مبارزه با آن، بحث و تبادل نظر کردند.
در این دیدار، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور تصریح کرد که صلح برای افغانستان اولویت دارد و حکومت افغانستان به پروسه صلحی که منتج به ختم جنگ شود و به هیچ گوشهای از پیکر نظام جمهوری ما آسیب نرساند متعهد است.
آفای غنی افزود، حکومت افغانستان نقشهای راه صلح را ترتیب و آن را با دقت، تدبیر و با توجه از تحلیلی که از تهدیدات و پیامدهای آن دارد، به پیش میبرد.
رئیس جمهور غنی، با تأکید به برگزاری انتخابات گفت که انتخابات، انعکاس دهنده خواست برحق مردم افغانستان است و برگزاری آن باعث تأمین نظم میشود و مردم افغانستان با اراده محکم حکومت و زعیم آینده خویش را انتخاب خواهند کرد.
رئیس جمهور افزود، بدون انتخابات صلح تأمین شده نمیتواند و با تاسف طالبان دشمنی شان را با پروسههای ملی نشان داده اند. رئیس جمهور گفت که طالبان هنوز هم برای آتش بس و صلح اراده ندارند و با راه اندازی حملات تروریستی بالای مردم ملکی و تاسیسات  عامه، مخالفت شان را ابراز کرده اند.
آقای غنی گفت که طالبان باید برای مردم افغانستان در مورد رابطه شان با پاکستان، مواد مخدر، القاعده، داعش و دهها گروه هراسافگن دیگر، وضاحت بدهند. وی افزود که گروه طالبان بدون پناهگاه در خاک پاکستان، به موجودیت شان ادامه داده نمیتواند و ادعای آنان مبنی بر اینکه اکثر خاک افغانستان را تحت کنترول دارند، کاملاً بی اساس است و بخش از تبلیغات این گروه را تشکیل میدهد و حضور شبکهیی این گروه در نقاط مختلف کشور، مردم را به تهدید مواجه ساخته است.
در این دیدار، جنرال ولترز تعهد سازمان ناتو برای حمایت دوامدار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را ابراز کرد و گفت که ناتو با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بخاطر اهداف مشترک مبارزه میکنند.
جنرال تود ولترز گفت که ناتو به حیث همکار استراتیژیک در کنار نیروهای افغان باقی خواهد ماند و تمامی تعهدات این سازمان برای حمایت دوامدار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پابرجاست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گفت که مشارکت ما با ناتو استراتیژیک و دوامدار میباشد و هرگونه افزایش و یا کاهش در شمار نیروهای بینالمللی به شرایط بستگی خواهد داشت.