صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بانک جهانی برنامه مشورتی حمایت پس از صلح در افغانستان را راه‌اندازی کرد

 بانک جهانی برنامه مشورتی حمایت پس از صلح در افغانستان را راه‌اندازی کرد

بانک جهانی با نشر بیانیهای از راهاندازی برنامه مشورتی در حمایت از تداوم صلح در افغانستان خبر داده است. این برنامه در حمایت از تداوم رشد اقتصادی کشور و فرصتهای تازه پس از رسیدن به توافق با طالبان خوانده شده است.
بانک جهانی در بیانیه مطبوعاتی که در این زمینه منتشر کرد میگوید بعد از مشورت با دستاندرکاران جامعه جهانی و افغانستان، درصدد برآمده تا دامنه مشورتهایش را گسترش دهد. کنفرانس وزیران کشورهای تمویل کننده افغانستان (۲۷-۲۸ نوامبر ۲۰۱۸) در جنیوا، به بانک جهانی وظیفه سپرده بود که طرح حمایتی پروژههای توسعه اقتصادی پس از توافق صلح در افغانستان را روی دست بگیرد.
هنری کرلی، مدیر بخش افغانستان در بانک جهانی در باره اهداف این برنامه مشورتی میگوید: "اول، میخواهیم نشان دهیم که توافق صلح میتواند منافع اساسی به همه افغانها برساند و به نفع تمامی جوانب درگیر است. دوم، میخواهیم اصول و موضوعهایی را شناسایی کنیم که راهنمای تصمیمها در ارتباط با توافق باشد. و آخر، هدف ما فراهمآوری ایدههای واقعی در باره ارتقاء یا تدوین برنامههایی برای تداوم صلح و درک فرصتهای تازه اقتصادی در افغانستان است."
کرلی خاطرنشان میسازد که این مشورتها به زمان مهم برای افغانستان رسیده و میگوید: "اگرچه بانک جهانی به ندرت تحلیلهای تکنیکی فراهم میکند و در روند صلح دخالت ندارد. اولویت ما، برنامهریزی برای آینده افغانستان است. دورنمای صلح در صورتی ارتقا مییابد که شرایط مساعد اقتصادی و فرصتهای شغلی برای آنهایی فراهم شود که در غیر آن سلاح به دست میگیرند."
آقای کرلی میگوید: "درنظر گرفتن دیدگاههای مردم برای موثریت برنامهریزی حیاتی است. "
بنا به ارزیابیهای بانک جهانی، افغانستان همزمان با رفتن به سمت خوداتکایی باید به صلح دست یابد. تداوم کمکهای بینالمللی پس از توافقات سیاسی صلح مهم است.
نمایندگان طالبان نیز خواستار تداوم کمکهای جامعه جهانی پس از توافق صلح در افغانستان شدهاند.
برخی ناظران روند صلح افغانستان نیز معتقدند که آمادگی بانک جهانی در نتیجه فضای خوشبینی به توافقات صلح در آینده نزدیک است.
بنا به ارزیابیهای بانک جهانی، تداوم کمکهای جامعه جهانی به بهبود شاخصهای اقتصادی و اجتماعی از جمله دسترسی به بهداشت و آموزش، کاهش مرگ و میر اطفال، افزایش طول عمر، افزایش درآمد سرانه، کارکرد نهادهای حکومت و دسترسی به خدمات زیربنایی انرژی و ارتباطات کمک کرده است. اما، افغانستان همچنان بهشدت به حمایت خارجی وابسته است، کمکهای بینالمللی هنوز حدود سه چهارم نیازهای خدماتی، زیرساختها و امنیت در این کشور را پرداخت میکند.
بانک جهانی توصیه میکند که "تداوم سرمایه گذاری در خدمات اولیه و زیرساختها برای توسعه اقتصادی و خوداتکایی افغانستان حیاتی است. ترکیب محیط کاری سالم و آموزشدیده با گسترش زیربناها میتواند شرایط آغاز و بهبود کسب و کار را ایجاد کند. رشد بخش خصوصی میتواند درآمد مالیاتی را فراهم کرده و اتکای زیاد فعلی افغانستان به کمکهای خارجی را کاهش دهد". در گزارش بانک جهانی درباره اصولی که برای بهبود شرایط پس از توافق صلح در نظر گرفته شود، آمده است که "دادن سیگنال تغییر" و بهبود زندگی پس از دستیابی به صلح و حمایت از تساوی و ادغام برای اطمینان از بهرهمندی براساس نیازها و نه ارتباطات سیاسی و بودن در گروههای مسلح باید در نظر گرفته شود، در غیر آن شواهد نشان میدهد که ممکن است سبب نارضایتی و فساد شود.
همچنین در نظر داشت ایجاد فرصتها برای جوانان و زنان و ارتقای ثبات اجتماعی، دقت برای پیشگیری از ایجاد منازعه و تشدید شکافهای اجتماعی مهم است.