صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک کارخانۀ پروسس آلوویرا در هرات گشایش یافت

یک کارخانۀ پروسس آلوویرا در هرات گشایش یافت

یک کارخانۀ پروسس آلوویرا دیروز (شنبه، ۲ سنبله) در شهرک صنعتی ولایت هرات بکار آغاز کرد. این کارخانه، با هزینۀ بیش از دو میلیون دالر بخاطر استفاده از آلوویرا در نوشیدنیها انرژیزا در شهرک صنعتی هرات فعال شدهاست. در حال حاضر، روزانه ده تُن برگ الوویرا در این کارخانه پروسس میشود.
برگهای آلوویرا، از کشاورزان هرات خریداری میشوند و برای پروسس به این کارخانه انتقال داده میشود.
وزارت زراعت و آبیاری کشور، میگوید که اکنون الوویرا در پنج ولایت کشور کشت میشود و قرار است در جریان سال روان در پانزده ولایت دیگر نیز این کشت ترویج داده شود.
نصیر احمد درانی، وزیر زراعت و آبیاری در این باره اظهار داشت: «برگهای آلوویرا برای استفاده در مواد شویندهها و دیگر مایعات طبی استفاده میشود. از این گیاه اکنون برای استفاده در نوشیدنیها نیز استفاده میشود.»
مسئولان ریاست زراعت و آبیاری هرات نیز میگویند که از برگ آلوویرا برای ساخت داور و لوازم بهداشتی نیز استفاده میشود و این گیاه بازار فروش مناسب دارد.
برای نخستین بار در کشور، کشت آلوویرا از ولایت هرات آغاز شدهاست. مسئولان ریاست زراعت و آبیاری هرات میگویند که به علت سود زیاد، در دوسال پسین کشاورزان زیادی به کشت این گیاه رو آوردهاند.