صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای ولایتی: در پنج ولسوالی هلمند انتخابات برگزار نخواهد شد

شورای ولایتی:  در پنج ولسوالی هلمند انتخابات برگزار نخواهد شد

اعضای شورای ولایتی هلمند میگویند که در ولسوالیهای باغران، دیشو، موسی قلعه، نوزاد و خانشین به علت حضور طالبان در روز ششم ماۀ میزان انتخابات ریاستجمهوری، برگزار نخواهد شد.
آنان حضور گُسترده طالبان و نیز تهدیدهای بلند امنیتی را از علتهای برگزار نشدن انتخابات دراین ولسوالیها میدانند.
به گزارش طلوع نیوز، عطاالله افغان، رئیس شورای ولایتی هلمند در این باره میگوید: "این یک دروغ خواهد بود اگر بگویم زمینه برای انتخابات در هلمند مساعد است. تنها در مراکز بعضی از ولسوالیها زمینه مساعد است، اما در جاهای دیگر و ولسوالیهای دیگر امکان ندارد که مردم به پای صندوقهای رأی دهی بروند."
آمارهای دفتر ساحهای کمیسیون مستقل انتخابات هلمند نشان میدهد که باشندگان هلمند به روز ششم ماه میزان برای انتخابات نامزد دلخواه شان در ۹۷ مرکز در شهر و هشت ولسوالی ولایت هلمند به پای صندوقهای رأیدهی خواهند رفت.
احمدشاه صاحبزاده، معاون عملیاتی دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات هلمند دراین باره میگوید: "ما در ولایت هلمند در ولسوالیهای مراکز رأیدهی را باز خواهیم کرد که سال گذشته درآن مراکز شناسنامهها را برای انتخابات پارلمانی استیکر زده بودیم."
او افزود: "درجمله ۹۷ مرکز است که از آن میان ۲۲ مرکز آن در ولسوالی نومیش هستند و ولسوالی نومیش از سوی ولایت داکندی اداره میشود و امکان دارد که در شماری از مناطق تهدیدها باشد، اما نیروهای امنیتی به ما اطمینان داده‌‌است که تهدیدی وجود نخواهد داشت."
درهمین حال، باشندگان هلمند از نهادهای امنیتی میخواهند که امنیت مرکزهای رأیدهی را تأمین کنند.
عبدالجلیل مجددی، فعال جامعۀ مدنی میگوید: "در انتخابات گذشته بسیار تقلب صورت گرفت و انتخابات به صورت درست آن انجام نیافت و اکنون هم وضعیت امنیتی بسیار خراب است و مردم هم بالای پروسه صلح باورد ندارند."
عبدالباری، یک فعال دیگر جامعۀ مدنی این ولایت نیز میگوید: "بسیار مردم اندک در شهر لشکرگاه در انتخابات اشتراک خواهند نمود، اما در بسیاری از مناطق دیگر که درآنجا مردم بسیار زندهگی میکنند زیر ادارۀ طالبان است."
اما مقامهای امنیتی هلمند میگویند که نیروهای دولتی میکوشند تا امنیت مرکزهای انتخابات را بیشتر تأمین بکنند.
سمونوال احسام الدین هلمندی، فرمانده پولیس هلمند می افزاید: "ما بهخاطر تأمین امنیت انتخابات دو نوع عملیاتها را راه اندازی نمودهایم، که درنتیجه یک نوع عملیات ولسوالیهای که زیر تهدید هستند از تهدید بیرون خواهند شد و درعملیات دوم جلو تهدیدها را در شهر لشکرگاه و مناطق نزدیک شهر لشکرگاه، خواهیم گرفت."
قرار است که انتخابات ریاستجمهوری در ششم ماه میزان، برگزار شود.