صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی کلکان ولایت کابل با سه همراهش بازداشت شد

 ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی کلکان ولایت کابل با سه همراهش بازداشت شد

ریاست عمومی امنیت ملی کشور اعلام کرده است که نیروهای قطعات خاص این ریاست، در یک رشته عملیات، سردار محمد ولسوال نامنهاد گروه تروریستی طالبان برای ولسوالی کلکان ولایت کابل را از مربوطات ناحیه هشتم شهر کابل با سه
تن از همراهانش بازداشت کرده است. این ریاست روز دوشنبه 25 سنبله با نشر خبرنامهای نوشته است که سردار محمد مشهور به «ملا سردار» ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی کلکان ولایت کابل با سه همراهاش بنام های: شیرپادشاه، ملک و حسیب الله دستگیر شد. به نقل از خبرنامه، این افراد به دستور گروه طالبان در فعالیتهای تخریبی، تروریستی، پرتاب راکت بر میدان هوایی بگرام، قطاع الطریقی، آزار و اذیت مردم، جمع آوری جزیه به زور سهم فعال داشتند.  امنیت ملی میگوید که ملاسردار بعد از این که چندین سال به عنوان ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل ایفای وظیفه کرده بود، به پشاور خواسته شد که بعد از هدایت جهت تشدید حملات تروریستی به دستور رهبری گروه طالبان، به صفت ولسوال نامنهاد ولسوالی کلکان ولایت کابل تعیین و دو باره به کابل اعزام شد. این فرد گروه طالبان توسط نیروهای امنیت ملی در حالی دستگیر میشود که حدود ده روز پیش نیز وزارت دفاع دو والی نامنهاد گروه طالبان برای ولایتهای بدخشان و بغلان را کشت.