صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقال ولسوالی دایچوپان زابل به موقعیت جدید

انتقال ولسوالی دایچوپان زابل به موقعیت جدید

نهادهای امنیتی و دفاعی و اداره ارگانهای محلی اعلام کردند که مقر ولسوالی دایچوپان ولایت زابل از موقعیت قبلی به یک موقعیت جدید منتقل شدهاست.
در یک اعلامیه مشترک این نهادها که روز یکشنبه (۲۱ میزان) از سوی وزارت دفاع ملی منتشر شده آمده که انتقال ولسوالی دایچوپان به موقعیت جدید بنا بر درخواست مردم محل، ارزیابی و فیصله شورای نظامی ولایت زابل و لزوم دید نهادهای محلی صورت گرفتهاست.
اعلامیه افزوده که هدف از این اقدام اداره ارگانهای محلی و نهادهای امنیتی، دسترسی آسان مردم به ادارهی محلی ولسوالی دایچوپان بودهاست.
در اعلامیه همچنین آمده که موقعیت جدید این ولسوالی از لحاظ جغرافیایی و راههای رفتوآمد برای مردم سهولتهایی را فراهم میسازد و نیز مردم از هر بخش ولسوالی دایچوپان به آسانی میتوانند خودشان را به ساختمان ولسوالی برسانند.
در این اعلامیه اما در مورد موقعیت مشخص ولسوالی دایچوپان چیزی گفته نشدهاست.
در همین حال طالبان ادعا کردهاند که این ولسوالی در نتیجه عملیات جنگجویان این گروه با تمام ملحقات آن به دست آنان افتادهاست. وزارت دفاع ملی اما در مورد سقوط این ولسوالی چیزی نگفته است.
مقامهای محلی در زابل نیز ادعای سقوط این ولسوالی به دست طالبان را رد کردهاند و گفتهاند که مقر ولسوالی به مکان مناسبتری انتقال یافتهاست.