صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تصدی ملی بس به شرکت مسافربری ملی بس تغییر نام می‌کند

تصدی ملی بس به  شرکت مسافربری ملی بس  تغییر نام می‌کند

طرح تغییر شخصیت حقوقی تصدی ملی بس به شرکت مسافربری ملی بس در نشست دیروزشورای وزیران پیشنهاد شده است.
انجنیر محمدخان معاون دوم ریاست اجرائیه، گزارش کمیسیون موظف در باره تغییر شخصیت حقوقی تصدی ملی به شرکت مسافر بری ملی را به نشست روز دوشنبه(22 میزان) شورای وزیران ارائه کرده است.
محمدخان گفته که اساسنامۀ تغییر شخصیت حقوقی تصدی ملی بس از سوی وزارت مالیه ترتیب و به وزارت ترانسپورت راجع شده است.
گفته میشود که تغییر شخصیت حقوقی این تصدی به منظور بهبود کار آن از سوی حکومت روی دست گرفته شده است.
عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت به وزارت ترانسپورت هدایت داده است تا این مبحث را هرچه زودتر به نشست کابینه پیشکش کند.
همچنین، در نشست دیروز شورای وزیران، وزارت اقتصاد، گزارش ربع سوم پروژه‌‌های انکشافی سال مالی 1398 را به جلسه ارایه کرده است.
بر بنیاد گزارش این وزارت، 613 پروژه در سال جاری در نظر گرفته شده که از مجموع این پروژهها کار 20 پروژه تا اکنون تکمیل شده و 456 پروژۀ دیگر هنوز زیر کار است.
وزارت اقتصاد گفته که از مجموع پروژهها کار 130 پروژه یا متوقف است و یا در پروسۀ تدارکات قرار دارد.
این وزارت گفته که تا اینجای سال جاری مالی، 42 درصد کار پروژهای انکشافی پیشرفت داشته و 53 فیصد بودجۀ آن مصرف شده است.
همچنین، وزارت مالیه گزارش عملکرد بودجه ربع اول الی ختم ربع سوم سال مالی 1398 را به جلسه ارایه کرد. بر بنیاد گزارش، در این مدت، 147 میلیارد افغانی یعنی 64 درصد عواید جمعآوری شده است.
این در حالی است که بانک جهانی برای عواید افغانستان در سال جاری، 195 میلیارد افغانی هدف تعیین کرده است.