صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کنگره امریکا: نقش پاکستان در افغانستان، منفی است

کنگره امریکا: نقش پاکستان در افغانستان، منفی است

سرویس تحقیقات کنگره امریکا (سیآراس) در گزارشی نوشته که پاکستان مهمترین همسایه افغانستان است و در طی چنددهه اخیر نیز نقشی فعال اما منفی در افغانستان ایفا کردهاست.
در این گزارش همچنین آمدهاست که پاکستان دولتی ضعیف و بیثبات در افغانستان را بر یک دولت قوی و متحد ترجیح میدهد و یکی از دلایل آن را نیز حضور اقلیت بزرگ و سرکش پشتونها در خاک پاکستان میداند.
به گزارش «ایندیا تودی»، حضور دیپلماتیک و تجاری هند در افغانستان و حمایت کلامی امریکا از آن، نگرانیهای پاکستان از محصورشدن بین هند و افغانستان را افزایش میدهد.
کنگره امریکا منافع هند در افغانستان را برخاسته از رقابتهای منطقهای گسترده با پاکستان میداند که از تلاشهای دهلی نو برای ایجاد روابط قویتر و مستقیم سیاسی و تجاری با آسیای مرکزی جلوگیری میکند.
پیش از این نیز بیل راجیو؛ سردبیر لانگوار ژورنال گفتهبود که یکی از دلایل حملات نیروهای پاکستانی به خاک افغانستان و درگیریهای مرزی، تمایل اسلامآباد به جلوگیری از قدرتگرفتن حکومت افغانستان است. وی افزودهبود که پاکستان استقرار دولتی قوی در کابل را تهدید میداند و از این رو از طالبان حمایت میکند.