صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره هوانوری ملکی نرخ جدید پروازهـای داخلی را تعیین کرد

اداره هوانوری ملکی نرخ جدید پروازهـای داخلی را تعیین کرد

اداره هوانوری ملی کشور پس از اعتراض شهروندان به نرخ بلند تکتهای شرکتهای هوایی، نرخ جدید پروازهای داخلی را تعیین و اعلام کرد.
بر اساس اعلامیهای که در صفحه رسمی فیسبوک این اداره منتشر شده، در صورتی که شرکتهایی هوایی از نرخنامه جدید تخلف ورزند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
اداره هوانوردی ملکی گفته است که نرخ جدید پروازهای داخلی را با درنظر داشت مصارف طیارات شرکتهای هوایی، تعیین کرده است.
این اداره همچنین به شرکتهای سیاحتی که تکتهای شرکتهای هوایی را به فروش میرسانند، هشدار داده در صورتیکه از این نرخنامه تخلف ورزند، حق فروش تکت را از دست میدهند و شرکتهای هوایی موظف هستند که حق فروش تکت آنها را مسدود کند.
اداره هوانوردی ملکی همچنین به شرکتهای هوایی دستور داده که در تمام تکتهای که صادر میکنند، شماره تماس برای ثبت شکایات مسافران درج کنند و به این شکایات "رسیدگی مؤثر" کنند. بر اساس جدولی که در صفحه فیسبوک اداره هوانوردی ملکی نشر شده، پایینترین نرخ پروازهای داخلی نظر به مسیر پرواز، 80 دالر امریکایی یا معادل آن و بالاترین نرخ 130 دالر امریکایی یا معادل آن تعیین شده است. در هفتههای گذشته اعتراضات گسترده نسبت به نرخ بلند تکتهای پروازهای داخلی صورت گرفت. شهروندان کشور میگفتند که شماری از شرکتهای هوایی داخلی یک تکت را تا 9000 افغانی به فروش میرسانند و شمار زیادی از شهروندان کشور توانایی پرداخت چنین قیمتی را ندارند و به دلیل ناامنی در مسیرهای زمینی، نمیتوانند زمینی سفر کنند. شهروندان از اداره هوانوردی کشور خواسته بودند که شرکتهای هوایی را وادار کند تا مطابق یک نرخ ثابت تکتها را به فروش برسانند و قیمت تکتها در نوسان نباشد.
اداره هوانوردی ملکی در اعلامیه خود گفته است که نرخنامه جدید پروازهای داخلی در هماهنگی با شرکتهای هوایی تعیین کرده و این شرکتها مکلف هستند که از این نرخنامه پیروی کنند.