صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز فعالیت نخستین دستگاه تولید برق از گاز طبیعی در کشور

آغاز فعالیت نخستین دستگاه تولید برق از  گاز طبیعی در کشور

وزارت معاون و پترولیم اعلام کرده است که نخستین دستگاه تولید برق از گاز طبیعی در ولایت جوزجان در شمال کشور آغاز به فعالیت کرده است.
به گفته مقامها در این ولایت این دستگاه ظرفیت تولید ۴۰ میگاوات برق را دارد و بفعالیت آزمایشی آن آغاز شده است.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم به صدای امریکا گفته که قرار است برق تولیدی این دستگاه از طریق شرکت برشنا به ولایتهای جوزجان، سرپل و فاریاب توزیع شود.
آقای مطفی افزوده که با استفاده از تولید انرژی برق از این دستگاه "هزاران باشنده این ولایتها" از نور برق مستفید خواهند شد.
او گفته که: "این دستگاه انرژی برق از گاز طبیعی در شبرغان با سرمایهگذاری بیات پاور به گونۀ آزمایشی به فعالیت آغاز کرده که فعال سازی این دستگاه تولید برق ۱۲ میلیون دالر هزینه برداشته است."
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افزوده که این دستگاه برق از گاز طبیعی با کمک مالی بانک آسیایی ساخته شده است.
این وزارت میگوید که تلاشها جریان دارد تا از منابع طبیعی گاز در برخی از ولایتها نیز برای تولید برق مورد استفاده قرار گیرد.
ماه گذشته بانک جهانی از سرمایهگذاری نزدیک به ۹۹ میلیون دالر در بخش انرژی برق افغانستان خبر داد و هدف از این کمک مالی را تلاش برای افزایش تولید برق از منابع داخلی و تشویق سرمایهگذاریهای خصوصی در بخش انرژی افغانستان خواند.
افغانستان حدود ۷۰ درصد برق مورد نیاز خود را از ازبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد میکند و هچنان نزدیک به ۳۰ درصد برق مورد نیازش را از تولیدات داخلی تامین میکند.