صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارمندان متخلف کمیسیون انتخابات مورد پیگرد قرار می‌گیرند

کارمندان متخلف کمیسیون انتخابات مورد پیگرد قرار می‌گیرند

کمیسیون مستقل انتخابات در یک فیصلهنامه از دارالانشای این کمیسیون خواسته‌‌است تا فهرست کارمندان متخلف را جمعآوری کرده و به کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی معرفی کند.
در فیصلهنامه شماره ۷ کمیسیون انتخابات که روز شنبه (۲۵ عقرب) نشر شد، آمدهاست که دارالانشای این کمیسیون مکلف است تا روز سه شنبه (۲۸ عقرب) فهرست تمام کارمندان اتنخاباتی که به نحوی در تخلف انتخاباتی دست داشتهاند را تهیه و به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی ارائه کند.  بر اساس این تصمیم، افرادی که مرتکب تخلف انتخاباتی شدهاند، حق شرکت در روند بازشماری آرا را ندارند.
در فیصلهنامه کمیسیون انتخابات آمدهاست که آنعده از رئیسان محل که مسئول امضا و مهر فورمه نتایج، درستنوشتن آرای نامزدان بدون قلمخوردگی در فورمه نتایج مربوطه اند؛ اما وظایفشان را به درستی انجام ندادهاند، از کارمندان متخلف دانسته شدهاند.
در قسمتی دیگر از فیصلهنامه همچنین آمده که آمر و مأمور ولسوالی، مدیر مرکز، رئیس محل و کارکنان ثبت معلومات بایومتریک رأیدهندگان که در محلات رأیدهیشان روند رأیدهی بدون بایومتریک صورت گرفتهاست نیز از کارمندان متخلف به حساب میآیند. این افراد در صورتی که معلومات بایومتریکی را به درستی ثبت و فورمه دیجیتلی نتایج را پر نکرده و یا غلط پر کرده و عکس فورمه نتایج را اخذ نکردهاند نیز مرتکب تخلف و تخطی شدهاند.
از سوی دیگر، آمرین و مأمورین ولسوالی، مدیر مرکز، رئیس محل و کارمند بایومتریک که ماشین بایومتریک یا کارت حافظه مربوط به محل رأیدهیشان مفقود شده و به دفتر مرکزی نرسیده، مواد انتخاباتی از نزدشان با استفاده از زور اخذ شده و گزارش ندادهباشند، تفاوت در آرای مندرج فورمههای نتایج و معلومات مندرج دستگاههای بایومتریک محل رأیدهی مربوطهشان وجود داشتهباشد و همچنین رؤسای امور انتخاباتی ولایتی که گزارش تخطیها، تخلفات و جرایم انتخاباتی در حیطه مسئولیتشان را ارائه نکرده و یا به موقع ارائه نکردهاند و نیز به نحوی در تخطیها و تخلفات دخیل بودهاند باید به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی معرفی شوند.