صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرب‌الاجل اداره محیط زیست به مالکان وسایط دودزا؛ تعمیر نکنید به سارنوالی معرفی می‌شوید

ضرب‌الاجل اداره محیط زیست به مالکان وسایط دودزا؛  تعمیر نکنید به سارنوالی معرفی می‌شوید

اداره محیط زیست کابل، برنامهای را زیر نام «بسیج علیه دودگرایی» در ۱۴ ولسوالی و ۲۲ ناحیه شهر کابل آغاز کرد و قرار است با مکانها و وسایط نقلیه دودزا مقابله شود.
محمد کاظم همایون رئیس اداره محیط زیست کابل، روز یکشنبه 26 عقرب در مراسم افتتاح این برنامه در کابل؛ اعلام کرد که به متخلفان محیط زیست به ویژه دارندگان موترهای دودزا، تنها دو هفته مهلت داده شده تا موترهای شان را ترمیم کنند، وگرنه به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
آقای همایون میگوید که درنتیجه یک همهپرسی تازه این نهاد، عامل ۶۷ درصد مُعضل آلودگی پایتخت، عدم آگاهی شهروندان است که چالشهای محیط زیستی را ایجاد کرده است.
او گفت که بههمین منظور، کمپاین خانهبهخانه را در سه ناحیه و همچنان گردآوری امضا و تعهد بیشاز ۱۲۴ هزار دانشآموز مکتب و دانشجویان دانشگاههای کابل را، آغاز کردهاند.
برخی از دانشجویان نیز، آغاز این برنامه را یک گام نیک در راستای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی در شهر و محیط خود دانسته و از آن استقبال کردهاند.
شکریه رسول دانشجوی طب کابل میگوید: «همهی ما باید تلاش کنیم، تا از اشیای که عامل تولید آلودگی میشود استفاده نکنیم.» این برنامه درحالی توسط اداره محیط زیست پایتخت رویدست گرفته شده که پیش ازاین در گزارشهای رسانههای ملی و بینالمللی، کابل پایتخت افغانستان بهعنوان یکی از آلودهترین شهرهای جهان شناخته شدهاست.
بربنیاد گزارشها، سالانه صدها شهروند کابل بهدلیل همین آلودگی به بیماریهای گوناگون قلبی و تنفسی مبتلا شده و حتی در برخی موارد منجر به مرگ بیمار میشود.
مسئولان ادارهی محیط زیست کابل هُشدار میدهند که شاید فردا هوای نفس کشیدن دراین شهر نباشد، بنابراین امروز را باید جدی گرفت؛ زیرا آلودگی امروز کابل مرگبارتر از جنگ خواهد بود.
براساس برخی آمارها، آلودگی هوا در افغانستان احتمالا کشندهتر از جنگ در کشور باشد. آمار رسمی و دستهبندی شدهای از تلفات ناشی از آلودگی هوا در افغانستان وجود ندارد، اما براساس گزارش نهاد آلودگی هوای جهان، در سال ۲۰۱۷، بیش از ۲۶ هزار مورد مرگ و میر در افغانستان مرتبط با آلودگی هوا دانسته شده است. در همین سال، براساس آمار سازمان ملل متحد، ۳۴۸۳ غیرنظامی در نتیجۀ جنگ در افغانستان کشته شدند.