صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شرکت برشنا نام شماری از مقروضین خود را افشا کرد

شرکت برشنا نام شماری از مقروضین خود را افشا کرد

شرکت برشنا نام شماری از افرادی که پول برق خود را نپرداختهاند، افشا کرد که در میان آنها شماری از تاجران، نمایندگان مجلس، مالکان تالارهای عروسی و دانشگاههای خصوصی، هستند.
این شرکت دیروز یکشنبه (26، عقرب) با نشر خبرنامهای فهرست مقروضین بزرگ خود که از ولایتهای کابل، بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار است را اعلام کرد.
شرکت برشنا به این افراد هشدار داده که اگر تا هفت روز دیگر پول برق شان را به این شرکت تسلیم نکنند آنان را به مراجع عدلی و قضایی معرفی میکند. این شرکت در سال جاری در چند نوبت نام افرادی را که پول برق شان را پرداخت نکردهاند نشر کرده و این هشتمین فهرست است که از سوی شرکت برشنا منتشر شده است.
در فهرست شرکت برشنا، به تعداد 16 فابریکه تولیدی، 5 وکیل سابق و فعلی پارلمان، 3 تالار عروسی، یک دانشگاه خصوصی و یک تلویزیون خصوصی شامل است.
وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا به رسانهها گفته که این هشتمین بار است که فهرست مقروضین برق به صورت عمومی از سوی شرکت برشنا منتشر میشود و اگر این مشترکین تا تاریخ اعلام شده نتوانند بدهی خود را تصفیه کنند به مراجع عدلی و قضایی معرفی میشوند.