صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت ملی یک شبکه آدم ربایان و دزدان مسلح را در کابل بازداشت کرد

امنیت ملی  یک شبکه آدم ربایان و دزدان مسلح را در کابل بازداشت کرد

ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده یک شبکه چهار نفری آدم ربایان و دزدان مسلح را از ناحیه هفتم شهر کابل بازداشت کرده است.
بر اساس اعلامیهای که این ریاست دیروز (یکشنبه، 26 عقرب) منتشر کرده، این افراد در یک عملیات " خاص و هدفمند" نیروهای قطعات خاص این ریاست بازداشت شده اند.  ریاست امنیت ملی این افراد را بنامهای حامد مشهور به "چنگیز و حاجی" فرزند امیر شاه، مطیع الله مشهور به "قاری" فرزند رحمت الله، صدیق الله مشهور به "صدیق سیاه" فرزند امیر محمد و محمد اسحق فرزند محسن، معرفی کرده است.
در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده است که این شبکه چهار نفری، یکی از "خطرناکترین" شبکهها در سطح کابل بوده و در قتل هفت نفر و زخمی کردن 42 نفر دیگر دست داشتند.
این ریاست همچنین افزوده، اعضای این شبکه، از یازده تن از دکانداران و کسبهکاران در نواحی ششم و هفتم شهر کابل مبلغ دو صد هزار افغانی و چهار هزار دالر امریکایی را به زور و تهدید گرفتهاند.
ریاست عمومی امنیت ملی کشور گفته است که این افراد پس از شکایات شهروندان از طریق شمارههای ارتباطی این ریاست شناسایی و بازداشت شدند.
این ریاست گفته است که عملیات نیروهای امنیت ملی علیه شبکههای جرمی در کابل، برای مدت نامعلوم ادامه خواهد داشت و از مردم نیز خواسته که از حضور افراد مسلح و شبکههای جرمی در محل سکونت شان، گزارش دهند.
سرقتهای مسلحانه و رهگیریها در کوچهها و پسکوچههای شهر کابل، همواره یکی از چالشهای جدی امنیتی برای شهروندان کابل بوده است. شمار زیادی از شهروندان از ناامنی کوچهها، بخصوص در شب، شکایت میکنند و از نهادهای امنیتی برای عدم تأمین امنیت شهر، انتقاد میکنند.
اما ریاست عمومی امنیت ملی در خبرنامه دیروز خود گفته است که این ریاست شماری از شبکههای جرمی را شناسایی کرده و عملیات خود علیه این شبکهها را ادامه میدهد.