صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث: حدود 40 درصد پمپ استیشن‌های کابل، معیارهای ایمنی را رعایت نکرده‌اند

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث: حدود 40 درصد پمپ استیشن‌های کابل، معیارهای ایمنی را رعایت نکرده‌اند

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که تحقیقات انجام شده نشان میدهد که حدود 40 درصد از پمپ استیشنها در کابل معیارهای ایمنی را رعایت نکردهاند.
محمد قاسم حیدری، معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، روز یکشنبه 10 قوس در یک نشست خبری در کابل گفت، در حدود ۴۰ درصد از پمپ استیشنها در کابل، معیارهای ابتدایی ایمنی را رعایت نکردهاند و به آنان هشدار داده شده است.
آقای حیدری افزود که یک تیم ۲۰ نفری شناسایی آسیب پذیری مراکز تجارتی و پمپ استیشنها، در جریان یکسال گذشته ۲۴۶ پمپ استیشن و بیش از ۲۰۰۰ مرکز تجارتی و رهایشی را سروی و بازرسی کرده و تذکرهای لازم را برای مالکان آنها داده است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به تاجران و مالکان مراکز تجاری هشدار داد که اگر دستورالعمل تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از آتش سوزی را رعایت نکنند، به سارنوالی معرفی میشوند.
آقای حیدری با اشاره به آنکه پیش از این عدهای از صاحبان مراکز تجاری و پمپ ستیشنها به دلیل عدم رعایت دستورالعملها، جریمه نقدی شدهاند، تأکید کرد از امروز به بعد تاجرانی که دستور العمل رعایت تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از آتش سوزی را عملی نکنند، به سارنوالی معرفی میشوند.
معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افزود که هدف از تطبیق طرح وقایوی برای جلوگیری از آتش سوزی را حفظ جان مردم دانست و گفت که این پلان تطبیق میشود.
طی دو سال گذشته چندین مرکز بزرگ تجاری در شهر کابل آتش گرفت که علاوه بر خسارت جانی، میلیونها افغانی به تاجران و دکانداران ضرر رساند.
حکومت به منظور جلوگیری از آتش سوزیها یک کمیته مشترک "جلوگیری از آتش سوزی" را ایجاد کرد که متشکل از ده اداره دولتی و غیر دولتی است.
کمیته مشترک جلوگیری از آتش سوزی، در جریان یکسال پس از فعالیتش مسوده طرح جبران خساره متضررین حوادث آتش سوزی، طرح جلوگیری از آتش سوزی در مراکز تجارتی و طرزالعمل تنظیم فعالیت کمیته را تنظیم کرده و به ریاست جمهوری ارایه کرده است.
کمیته همچنان در این مدت چکلیست های سروی آسیب پذیری مراکز تجارتی و پمپ استیشن ها به منظور راه اندازی سروی آنها را ترتیب ودستورالعمل های رعایت تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از آتش سوزی در مراکز تجارتی و پمپ استیشنها را تهیه و به مالکان مراکز تجاری وپمپ استیشنها، توزیع کرده است.
طرح تدابیر وقایوی برای جلوگیری از آتش سوزی در مراکز تجاری، رهایشی وپمپ استیشن ها به اساس حکم شماره ۱۸۷۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری توسط  وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث ترتیب شده است.