صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه: حکومت در تطبیق تعهدات خود با جامعه جهانی موفق عمل کرده است

وزارت مالیه:  حکومت در تطبیق تعهدات خود با جامعه جهانی موفق عمل کرده است

معین پالیسی وزارت مالیه میگوید که حکومت در قسمت تطبیق تعهدات خود به جامعه جهانی پیشرفتهای چشمگیری داشته است.
ناهید سرابی، معین پالیسی وزارت مالیه دیروز (یکشنبه، 9 قوس) در یک کنفرانس خبری گفت، حکومت در تطبیق تعهداتی که به جامعه جهانی در بخشهای چارچوب حسابدهی متقابل جینوا، مبارزه با فساد اداری، افزایش حضور زنان در ادارات دولتی و روند کاهش کمکهای مالی برای افغانستان داده بود پیشرفت خوبی داشته است.
معین پالیسی وزارت مالیه افزود، چارچوب حسابدهی متقابل جینوا دارای ۲۴ شاخص میباشد که از آن جمله ۱۶ شاخص آن مربوط به حکومت افغانستان و ۸ شاخص دیگر آن میان شرکای انکشافی و دولت افغانستان مشترک است.
خانم سرابی همچنین گفت، حکومت توانسته که تعهدات خویش را در بخشهای تدوین و تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، افزایش کارکنان زن در خدمات ملکی، استخدام ۳۳ سارنوال و ۸ قاضی زن و انتخاب ۱۲،۳۴۸ شورای انکشافی محلی صد در صد تکمیل کند.
او اضافه کرد، تطبیق برخی از این تعهدات تا 50 فیصد پیش رفته که تا ختم سال 2020 صد درصد تطبیق خواهد شد.
معین پالیسی وزارت مالیه در مورد قرارداد دولت سازی با اتحادیۀ اروپا گفت که قرارداد متذکره در بخشهای مختلف برای حکومت افغانستان مؤثر است و حکومت در سال جاری از جمله ۱۴ تعهد ۷ تعهد را در بخشهای مقرره مالیات، قانون کار، پالیسی ملی کار، مقررههای کادر گمرکات و تدارکات و قیمتگذاری برنامههای ملی دارای اولویت تکمیل نموده است.
به گفته او تعدادی از این تعهدات هم اکنون تحت کار است که الی ختم سال جاری تکمیل خواهد شد و در برابر آن ۱۰۰ میلیون یورو به خزانه دولت وارد میگردد.
خانم سرابی بیان داشت که برای تطبیق ده برنامه دارای اولویت در بخشهای برنامه جامع انکشاف زراعت، برنامه میثاق شهروندی، انکشاف سکتور خصوصی، پلان ملی زیربنا، توانمندسازی اقتصادی زنان، انکشاف شهری، پلان ملي اصلاحات عدلی و قضایی، استراتیژي اصلاحي وزارت معادن و پطرولیم، برنامه حکومتداری موثر و سرمایه بشری از منابع داخلی و برای مؤثریت و تطابق بودجۀ ملی با اولویتهای حکومت یک سلسه اصلاحات را روی دست گرفته است.
خانم سرابی علاوه کرد حکومت پس از کاهش کمکهای مالی و نظامی جامعه بین المللی برای افغانستان، روی میکانیزمها و پلانهای کار کرده که منجر به خودکفایی افغانستان شود و این پلانها نتیجه خوبی هم در پی داشته است.
معین پالیسی وزارت مالیه همچین گفت که کمکهای انکشافی شرکای بین المللی به افغانستان از ۱۵.۷ ملیارد دالر امریکایی در سال ۲۰۱۰ به ۸.۴ میلیارد در ۲۰۱۸ یعنی 40 درصد کاهش یافته است.
وی در ارتباط به افزایش عواید داخلی گفت، عواید ما در ۲۰۱۰ تقریبا ۱.۳ میلیارد دالر بود و در ۲۰۱۸ به ۲.۶ میلیارد دالر رسیده که افزایش دو برابر را نشان میدهد و مجموع مصارف عامه که مجموع آن در ۲۰۱۰ در حدود۱۷ میلیارد دالر بود در ۲۰۱۸ به ۱۱ میلیارد یعنی ۳۵ فیصد کاهش یافته است.