صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نزدیک به ۲۵۰۰ اثر و محل باستانی نیاز به ترمیم دارد

نزدیک به ۲۵۰۰ اثر و محل باستانی نیاز به ترمیم دارد

وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید، در ۱۵ سال گذشته، نزدیک به ۵۰۰ اثر و محلات باستانی ترمیم و بازسازی شده است، اما ۲۵۰۰ اثر و محل باستانی دیگر نیاز به بازسازی دارند.
مژگان مصطفوی، معین مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ روز سه شنبه (۱۲ قوس) در یک نمایشگاه در کابل گفت، تا کنون ۳۰۰۰ محل و اثر باستانی در کشور تثبیت شده است.
معین مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود، کمبود بودجه و تخصیص اندک هزینه برای ترمیم و بازسازی آثار و بناهای تاریخی در کشور سبب شده است که روند بازسازی آثار و مکانهای تاریخی و باستانی به شکل بهتر صورت نگیرد.
خانم مصطفوی همچنین گفت، وزارت اطلاعات و فرهنگ برای جلوگیری از تخریب زودهنگام منار جام غور، هزینه اندکی را توانسته است اختصاص دهد، اما برای اعمار درست این منار، بودجه کافی ندارد. به گفته خانم مصطفوی، در حالیکه بخش زیادی از آثار و بناهای تاریخی با خطر تخریب کامل مواجهاند، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ به دلیل مشکلات بودجوی، سالانه تنها ۲۰ تا ۳۰ اثر باستانی را میتواند بازسازی کند.
این در حالی است که جنگ جاری در کشور روی آثار باستانی و تاریخی اثر زیانباری داشته و بخش عمده اثرهای باستانی قابل انتقال در جریان جنگ غارت شدهاند و محلات باستانی نیز روبه تخریب هستند.