صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک موسسه خیریه به بازماندگان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور کمک مالی و آموزشی می‌کند

یک موسسه خیریه به بازماندگان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور  کمک مالی و آموزشی می‌کند

موسسه خیریه بازماندگان فداکار افغانستان تصمیم دارد برای بازماندگان شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، کمکهای مالی، آموزشی و صحی فراهم کند.
اجمل عمر یزدانپرست، بنیانگذار این موسسه، روز سهشنبه (12 قوس) در مراسم افتتاحیه موسسه خیریه بازماندگان فداکار افغانستان در کابل گفت این موسسه در نظر دارد برای خانوادههای هر سرباز شهید ۷۵۰۰ افغانی، برای خانواده هر افسر شهید، ۸۵۰۰ افغانی و برای خانواده هر جنرال شهید کشور ۱۰ هزار افغانی به گونه ماهوار کمک کند.
او افزود که این موسسه علاوه بر کمک اقتصادی، زمینه برنامههای تحصیلی و بیمه صحی را نیز برای کودکان و جوانان خانوادههای شهدای نیروهای امنیتی کشور فراهم میکند.
در اعلامیه موسسه خیریه برای بازماندگان فداکار افغانستان آمده که این موسسه متعهد است تا طرح تأمین و تهیه بودجه این برنامههایش را فراهم کند و شرح برنامه و طرح اجرایی آن را با مراجع مربوط و مردم افغانستان شریک کند.
اعلامیه می افزاید که موسسه خیریه برای بازماندگان فداکار افغانستان، یک نهاد خیریه غیردولتی و متعهد به حمایت صادقانه از نیروهای ملی امنیتی و دفاعی کشور، به همکاری مردم وطن دوست و همکاری دولت است.
حسنی جلیل، معین پالیسی وزارت امور داخله با اعلام حمایت از طرح "موسسه خیریه برای بازماندگان فداکار افغانستان" برای کمک به بازماندگان شهدای نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور گفت: هر اقدامی که در راستای رسیدگی به بازماندگان شهدا و معلولین نیروهای امنیتی صورت گیرد وزارت امور داخله از آن استقبال میکند.
خانم جلیل افزود، وزارت امور داخله به هدف فراهم شدن مصارف زمستان خانوادههای شهدا و معلولین این وزارت، ۱۰ هزار افغانی برای هر خانواده توزیع کرده است.
او افزود که وزارت داخله به هدف رسیدگی درست به خانوادههای شهدا و معلولین نیروهای امنیتی، زمینه طی مراحل اسناد و طرزالعملها در این زمینه را اصلاح و آسان کرده است.
معین پالیسی وزارت افزود که از ۱۲ ماه به اینسو کار روی ایجاد یک دیتابیس منظم که در آن شهرت شهدا، ورثه شهید، وثیقه خط، شماره تماس و شماره بانکی خانواده شهدا ومعلولین را مشخص کند، جریان دارد تا بازماندگان واقعی شهدا ومعلولین واقعی از غیرواقعی شناسایی شوند.
حدود دو هفته پیش وزارت دولت در امور شهدا و معلولین کشور گفته بود که حدود 170 هزار شهید در این نهاد ثبت است و به خانوادههای آنان معاش داده میشود.
بر اساس آمارهای این نهاد، از میان 170 هزار شهید ثبت شده، 50 هزار تن آنان مربوط به هجده سال اخیر است و مابقی شهدای غیرنظامی و پیش از این 18 سال.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین میگوید که 30 هزار سند شهید دیگر در حال پروسس است و به زودی به فهرست اضافه میشود.