صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

21 تن در پیوند به سرقت مسلحانه و اخلال نظم عامه بازداشت شدند

21 تن در پیوند به سرقت مسلحانه و اخلال نظم عامه بازداشت شدند

وزارت امور داخله اعلام کرد که در نتیجه عملیات منسوبین پولیس 21 تن در پیوند به سرقت مسلحانه و اخلال نظم عامه از چهار ولایت کشور بازداشت شدند.
این وزارت روز سه شنبه (12 قوس) با نشر خبرنامهای گفته است که این عملیات در ولایتهای کابل، خوست، کندز و ننگرهار راه اندازی شد که در نتیجه آن 21 تن در پیوند به اخلال نظم عامه و سرقتهای مسلحانه بازداشت شدهاند.
در خبرنامه وزارت داخله آمده: "از این میان؛ دو تن در پیوند به حمل سلاح غیر قانونی و اخلال نظم عامه با دو میل سلاح، از ناحیه هفتم و دو تن دیگر به اتهام سرقت دکان از ناحیه ششم شهر کابل از سوی پولیس این ولایت، بازداشت شدهاند".
وزارت داخله افزوده، در عملیات جداگانه پولیس خوست دو تن در پیوند به سرقت مسلحانه از مرکز ولایت خوست با دو میل سلاح، دو پایه مخابره و یک حلقه ولچک بازداشت شدهاند.
این وزارت با نشر خبرنامه جداگانه نوشته که در عملیات پولیس مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه ولایت ننگرهار 13 تن در پیوند به ارتکاب جرایم جنایی بازداشت شدهاند.
در خبرنامه آمده: "این افراد در پیوند به جرایم چون؛ آدم ربایی، فریبکاری، اخاذیهای غیر قانونی، قتل، غصب اموال، جنگ مغلوبه و فرار از مالیات گمرکی در 7 قضیه از سوی پولیس ننگرهار بازداشت شدهاند".
به نقل از خبرنامه، پولیس پروندههای افراد بازداشت شده را پس از بررسیهای ابتدایی، به نهادهای عدلی و قضایی تسلیم دادهاند.
وزارت داخله در هفتههای اخیر عملیات گسترده را جهت بازداشت سارقین مسلح و افرادیکه سبب اخلال نظم عامه میشوند به راه انداخته است.
وزارت داخله هفته گذشته (چهارشنبه، 6 قوس) با نشر خبرنامهای از بازداشت 118 فرد ولگرد که سبب ایجاد مشکلات اجتماعی و امنیتی در شهر کابل میشدند خبر داد.
به نقل از خبرنامه این افراد در خیابانها و نواحی مختلف شهر کابل باعث ایجاد مشکلات، ترس و وحشت در بین مردم و همچنین سبب برهم زدن نظم و امنیت شهر میشدند.
وزارت داخله همچنین گفته بود این افراد پس از بازداشت جهت بایومتریک به حوزههای مربوطه شان انتقال داده شده است.