صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ماین‌گذاری ۳۰۰ متر خاک افغانستان از سوی نظامیان پاکستانی در کنر

ماین‌گذاری ۳۰۰ متر خاک افغانستان از سوی نظامیان پاکستانی در کنر

مقامهای محلی در ولایت کنر اعلام کردهاند که نظامیان پاکستانی در ولسوالی دانگام این ولایت، ۳۰۰ متر به خاک افغانستان پیشروی کرده و آنرا ماینگذاری کردهاند.
محمدرحمان دانش؛ ولسوال دانگام روز سهشنبه، ۱۲ قوس، به رسانهها گفت که پاکستان بر خلاف تمام اصول بینالمللی، ۳۰۰ متر خاک این ولسوالی را ماینگذاری کردهاست.
او افزوده که به دلیل ماین گذاری این ولسوالی، باشندگان محل نمیتوانند به ولسوالیهای دیگر این ولایت، سفر کنند.
آقای دانش افزوده که هرچند این موضوع با حکومت مرکزی در میان گذاشته شده؛ اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
برخی از باشندگان دانگام نیز گفتهاند که نظامیان پاکستانی بیشتر مناطق این ولسوالی را ماینگذاری کردهاند. به گفتۀ آنان، در نتیجۀ انفجار این ماینها شماری از باشندگان این ولسوالی کشته و مواشیشان نیز تلف شدهاند؛ اما مقامهای محلی درباره انفجار ماینها چیزی نگفتهاند.
دانگام از ولسوالیهای مرزی کنر با پاکستان است که بارها شاهد راکتپراکنی نظامیان پاکستانی نیز بودهاست و در آن دهها نفر کشته و زخمی شدهاند.