صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نظرسنجی بنیاد آسیا؛ نزدیک به 90 درصد شهروندان کشور حامی گفتگوهای صلح هستند

نظرسنجی بنیاد آسیا؛ نزدیک به 90 درصد شهروندان کشور حامی گفتگوهای صلح هستند

بنیاد آسیا با نشر یک نظرسنجی تازه، گفته است که نزدیک به ۹۰ درصد شهروندان کشور از گفتگوهای صلح میان دولت و طالبان حمایت میکنند.
این بنیاد با 17812 نفر از 34 ولایت کشور به صورت رودررو مصاحبه کرده است. 18 درصد مصاحبه شوندگان شهر نشین و 82 درصد دیگر روستایی بودند که 51 درصد آنان مردان و 49 درصد دیگرشان زنان هستند.
این نظرسنجی روز سهشنبه (12 قوس) منتشر شد و موضوعات مورد پرسش، امنیت، انتخابات، حکومتداری، اقتصاد، خدمات اولیه، فساد، جوانان، صلح با طالبان، دسترسی به رسانهها، مهاجرت و نقش زنان و مشارکت سیاسی آنان بوده است.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی ۸۸.۵ درصد مصاحبه شوندگان از گفتگوهای صلح میان دولت و گروه طالبان حمایت میکنند. ۶۴ درصد مصاحبه شوندگان در این ارزیابی بر این باورند که ممکن است صلح میان طالبان و حکومت نتیجه بدهد. میزان امیدواری به نتایج گفتگوهای صلح در مناطق مختلف کشور متفاوت است.
بیشترین امیدواری در مناطق شرق و جنوب غرب به ترتیب حدود ۷۷ درصد و ۷۳ درصد ثبت شده و کمترین امید به نتایج گفتگوهای صلح در مناطق مرکزی کشور حدود ۳۸ درصد بوده است.
ترس از ناامنی
در نظرسنجی بنیاد آسیا آمده است که 74.5 درصد از اشتراک کنندگان گفتهاند که از امنیت جانشان نگران هستند و ترس از امنیت شخصی در سال 2019 در کشور سه درصد افزایش یافته است.
بر اساس این نظرسنجی، 93.1 درصد اشتراک کنندگان از گروه طالبان و 95 درصد از اشتراک کنندگان از گروه داعش هراس دارند.
همچنین این یافتهها نشان میدهد که 58.4 درصد اشتراک کنندگان از کارکرد پولیس افغانستان رضایت دارند که این آمار نشان میدهد که رضایت مردم از پولیس نسبت به سال گذشته 11 درصد کاهش یافته است.
اما 57.5 درصد اشتراک کنندگان از کارکرد اردوی ملی رضایت دارند که این آمار نشان می دهد که رضایت مردم از سربازان ارتش نسبت به سال گذشته تا حدودی افزایش یافته است.
اشتراک کنندگان در این نظرسنجی، 74.7 درصد ناامنی و جرایم، 41.5 درصد نابسامانی اقتصادی و 31.1 درصد حکومتداری ضعیف را دلایل بدبینی شان را نسبت به آینده کشور بیان کردهاند.
میزان افراد خوشبین به وضعیت فعلی کشور در سال ۲۰۱۳ به بالاترین سطح آن ثبت شده بود و پس از آن در ارزیابیهای سالهای گذشته، هر ساله این میزان کاهش مییافت.
در سال ۲۰۱۶ این خوشبینی به دنبال نگرانیهای اقتصادی، خروج نیروهای خارجی و انتخابات در پایینترین سطح قرار داشت.
بهبود نسبی امنیت، ادامه بازسازیها، بهبود حکومتداری، بهبود رعایت حقوق زنان و بهبود وضعیت اقتصادی از دلایل خوشبینی در این ارزیابی خوانده شده است.
بنیاد آسیا از پانزده سال به این سو هر ساله ارزیابی را بعد از مصاحبه با هزاران نفر در مورد وضعیت کشور در بخشهای مختلف منتشر میکند.