صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: تضادهای دینی و برتری جویی قومی مانع تطبیق ارزش‌های حقوق بشری است

معاون رئیس جمهور:  تضادهای دینی و برتری جویی قومی مانع تطبیق ارزش‌های حقوق بشری است

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که "تضادهای ناشی از اندیشههای دینی و مذهبی از یکسو و تضادهای ناشی از برتری طلبیهای قومی و نژادی از سوی دیگر، دو محور اصلی و یا دو چالش عمده در برابر تطبیق مفاهیم و ارزشهای حقوق بشری است."
آقای دانش روز سهشنبه (19 قوس) که به مناسبت گرامیداشت از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی یادبود از قربانیان جنگ در کابل سخنرانی میکرد، گفت که: "در افغانستان نیز هر چند مدت یکبار از ذهن بیمار افراد آلوده به ویروس نژادگرایی و قوم پرستی این شعارها دامن زده میشود که بین اقوام با هم برادر افغانستان تفرقه ایجاد کند و حتی طرح حذف فیزیکی چهرهها و حذف هویتها را مطرح میکند."
معاون دوم ریاست جمهوری هر چند در این نشست نامی از فرد خاصی نبرد اما طی روزهای گذشته شمار زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی، سخنان "حلیم تنویر" را سخیف و نژادپرستانه خوانده بود.
حلیم تنویر که در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری معاون اول تیم انتخاباتی "مادر وطن" به رهبری سید نورالله جلیلی بود، سخنانش در محفلی در آلمان، با واکنش تند کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شد.
آقای تنویر در آن نشست خطاب به حاضران گفته بود که به زنان کوچی در بامیان تجاوز میشود. او در قسمتی دیگر از سخنان خود گفته بود که برای ادغام اقوام، دختران هزاره را به پسران پشتون میدهم.
معاون دوم ریاست جمهوری گفت که هنوز هم قومی ساختن سیاست و طرحهای برتری طلبانه و مبتنی بر حذف و یا ادغام و انتقال و جابهجاییهای اجباری جغرافیایی اقوام و حتی سرکوب با دید قومی و نژادی، در سطح بسیار وسیع و خطرناک در جوامع مختلف و از آن جمله در افغانستان وجود دارد.
او افزود، چگونگی رابطه میان گروههای اجتماعی، هنوز هم در افغانستان و در گوشه و کنار دنیا و حتی در اروپا و آمریکا از جهت برتری نژادی و نفرت پراکنی قومی و زبانی به عنوان خطرناکترین اندیشه ضد حقوق بشری مطرح است.
معاون رئیس جمهور تأکید کرد که تئوری برتری نژادی در تاریخ بشریت فاجعههایی زیادی خلق کرده که این خود چالش جدی فراروی نهادینه شدن ارزشهای حقوق بشری نیز است.
آقای دانش در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که برای دریافت راه حل به این چالش، حقوق بشر را صرفا یک پدیده وارداتی ندانیم و برای بومی سازی ارزشهای حقوق بشری با باورهای دینی و فرهنگ ملی خود تلاش کنیم.
او افزود، اندیشههای دینی و اجتماعی خود را بازنگری کنیم و علمای دین و حقوقدانان در این زمینه پیشگام شوند. وی همچنین تأکید کرد که در نهادینه سازی ارزشهای حقوق بشری نهادهای دینی، رسانهای و آموزشی، نقش فوقالعاده و سازنده دارند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر محفلی را با حضور سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، تادامیچی یاماموتو نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان و مسئولان حکومتی و نهادهای مدنی برگزار کرد.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن اشاره به کارکرد و فعالیتهای این کمیسیون در جهت و توسعه و تطبیق ارزشهای حقوق بشری در افغانستان، به بخشی از چالشهای موجود فراروی تطبیق ارزشهای حقوقی بشری در کشور نیز اشاره کرد.
خانم اکبر همچنین از عزم قاطع کمیسیون مبنی بر نهادینه شدن ارزشهای حقوق بشری در کشور اطمینان داده و بر همکاری و همیاری نهادهای مختلف در امر توسعه اولویتهای حقوق بشری تأکید کرد.
همچنین تادامیچی یاماماتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان ضمن اشاره به دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر و دولت افغانستان در راستای احترام و ارج گزاری به ارزشهای حقوق بشری گفت که در پروسه صلح دستاوردهای حقوق بشری، حقوق زنان و قربانیان جنگ باید حفظ شود.
پییرمایدون سفیر اتحادیه اروپا نیز در سخنان خود در رابطه به دستاوردها و چالشهای حقوق بشری در افغانستان از ادامه کمکهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای توسعه حقوق بشر در افغانستان اطمینان داد. او نیز افزود که روند گفتگوهای صلح در افغانستان باید حقوق بشر محور شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز میگوید که "رعایت موازین حقوق بشر در همۀ مراحل گفتگو توسط طرفین به عنوان دغدغه جدی مردم افغانستان و همکاران بینالمللی ما مطرح شود... طالبان نیز باید به عنوان یک طرف گفتگو با توجه به اهمیت این موارد، جایگاه حقوق بشر برای صلح پایدار را به رسمیت بشناسند، اگر علاقمندند در آینده افغانستان سهیم باشند."