صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مردی در بامیان با چاقو رگ‌های دست همسرش را برید

مردی در بامیان با چاقو رگ‌های دست همسرش را برید

حمیده زن ۲۵ سالۀ باشندۀ ولایت بامیان که گفته میشود از سوی شوهرش با ضربات چاقو بر رو و دستانش زخمی شده است، اکنون در شفاخانۀ ولایتی بامیان زیر مراقبت جدی قرار دارد.
حمیده به صدای امریکا گفته: "شوهرم مرا بی سرنوشت درخانه پدرم مانده بود وقتی از وظیفه آمد مثل دزد شب هنگام به خانه پدرم داخل شد، مامایم را با مرمی زد و بالای من تیل انداخت تا آتش بزند اما گوگرد آتش نگرفت و با چاقو رگهای هردو دستم و صورتم را قطع کرد".
جنرال محمد صادق مرادی، قوماندان پولیس بامیان نیز گفتههای حمیده را تصدیق کرده گفته که به قوماندنی امنیه ولسوالی یکه ولنگ دستور داده شده است تا مظنون را بازداشت کند.
آقای مرادی گفته که: "شوهر این دختر که در ولایت قندهار سرباز اردو است، گفته میشود معتاد به مواد مخدر است و وقتی خانۀ پدر خانمش میشود ابتدا مامای زنش را با مرمی میزند که حالا زخمی است و پس از آن بندهای دست و صورت خانم خود را میبرد".
داکتران میگویند که این زن زیر مراقبتهای جدی قرار دارد اما برای تداوی بیشتر ممکن به کابل منتقل شود.
این رویداد در سالروز اعلامیۀ حقوق بشر و نیز همزمان با کارزار ۱۶روزۀ محو خشونت در برابر زنان در ولایت بامیان اتفاق افتاده است. بامیان در سالجاری خورشیدی شاهد خشونتهایی چون قتل، تجاوز جنسی و خودکشی زنان بوده است.
بربنیاد آمارهای نهادهای مدافع حقوق زنان در بامیان امسال ۱۲ درصد میزان خشونت دربرابر زنان این ولایت افزایش یافته است.