صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شرکت برشنا، حدود 9 میلیارد افغانی به دلایل امنیتی خسارت دیده است

شرکت برشنا، حدود 9 میلیارد افغانی به دلایل امنیتی خسارت دیده است

امان الله غالب رئیس عمومی شرکت برشنا میگوید که در سال جاری 35 حادثه امنیتی در نقاط مختلف کشور رخ داد که بین 8 تا 9 میلیارد افغانی این شرکت متضرر شده است.
گروه طالبان، مافیای مواد سوختی/ تیل و زورگیران از جمله کسانی هستند که با منفجر کردند خطوط برق به شرکت برشنا ضرر مالی رساندهاند.
ریاست عمومی امنیت ملی چهار ماه پیش، مماتی سالنگ و سه تن از دوستانش را که به قصد باجگیری از شرکت برشنا، دو پایه برق وارداتی به کابل و شش ولایت دیگر را منهدم کرده بودند، دستگیر کرده بود.
شرکت برشنا بعد از ترمیم پایهها گفته بود که این اقدام مماتی، 10 میلیون افغانی به شرکت برشنا صدمه زده، یک کارمند برشنا هنگام کار دچار برق گرفتگی شد و چند میلیون تن دیگر در تاریکی فرو رفتند.
مسئولان این شرکت گفته بودند که مماتی سالنگ میلیونها افغانی زیان مستقیم و غیر مستقیم به شرکت برشنا زده است و او باید به اشد مجازات محکوم شود.
این مورد تنها یکی از 35 مورد رویداد امنیتی است که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و به جزای اعمالشان رسیده است اما دهها مورد دیگر، بدون مجازات مانده است.
حدود 11 میلیارد افغانی طلب
مسئولان شرکت برشنا همچنین میگویند که این شرکت حدود 11 میلیاد افغانی بابت فروش برق از نهادهای دولتی، خصوصی و شهروندان طلبکار است.
امانالله غالب رئیس عمومی این شرکت روز چهارشنبه (20 قوس) در هشتمین نشست سالانه روسا و آمران شرکت برشنا گفت که امسال شش میلیارد افغانی بر قرضداریهای شرکتهای دولتی اضافه شده که در مجموع این مبلغ به هشت میلیارد افغانی رسیده است.
آقای غالب افزود که نهادهای امنیتی بیشترین بدهکاری را به شرکت برشنا دارد که علاوه بر این نهادها، پارلمان، هوتلهای دولتی و برخی از نهادهای دیگر نیز پول برق خود را نپرداختهاند.
رئیس شرکت برشنا علاوه کرد، مردم و شرکتهای غیردولتی بیش از دو میلیارد به این شرکت بدهکار هستند که در مجموع طلبکاری شرکت برشنا، به حدود ده الی یازده میلیارد افغانی میرسد.
او همچنین خاطرنشان کرد؛ برشنا در یک الی دو سال اخیر به نهادهای نظامی برق داده است و برقرسانی به این نهادها باعث شده تا علاوه بر کاهش آلودگی هوا، هزینههایشان نیز کمتر شود.
رئیس شرکت برشنا همچنین در مورد پروژههای این شرکت گفت که در سال 1398 خورشیدی 43 پروژه در کشور، تحت کار داشته که هزینه مجموعی این پروژهها به بیش از 800 میلیون دالر میرسد.
او گفت از جمله دستاوردهای این شرکت میتوان به اتصال دو ولایت پنجشیر و خوست به شبکه ملی برق اشاره کرد که مردم این ولایات اکنون از نعمت برق بهرهمند شدهاند.
آقای غالب افزود که در سال جاری، به بیش از 75 هزار مشترک جدید در کابل میتر داده شده که این اقدام باعث افزایش پرچویهای برق شده است. در سراسر کشور 198 هزار میتر توزیع شده است.
شرکت برشنا همچنین میگوید که سالانه حدود 500 تا 600 میلیون افغانی پول صرفیه برق در 32 ولسوالی کشور توسط طالبان از مردم جمعآوری میشود.