صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۷ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هند ۹ شهروند افغانستان را به اتهام قاچاق هیرویین بازداشت کرد

هند ۹ شهروند افغانستان را به اتهام قاچاق هیرویین بازداشت کرد

پولیس هند ۹ شهروند افغانستان را به اتهام قاچاق هیرویین به این کشور، بازداشت کردهاست.
رسانههای هندی به نقل از پولیس این کشور گزارش دادهاند که این ۹ تن از میدان هوایی بینالمللی اندراگاندی در شهر دهلی؛ پایخت هند بازداشت شده است.
در این گزارش آمده است که تاکنون ۱۷۷ کپسول هرویین، در چندین نوبت از شکم این افراد توسط اداره کنترل مواد مخدر هند کشف و خارج شدهاست.
به گفته پولیس هند، مقدار هیرویین بدست آمده معادل ۱ کیلو و ۶ صد گرام است.
بر بنیاد اعلام پولیس هند، افراد بازداشت شده، نخست از کابل به قندهار رفته و سپس از این ولایت از طریق شرکت هوایی آریانا افغان به دهلی سفر کردهاند.
این افراد بعد از بازداشت شدن به شفاخانه انتقال یافته و در آنجا کپسول هیرویین از شکمشان بیرون شده است.