صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۷ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس سنا موافقتنامه دریافت قرضه برای دو پروژه انکشافی افغانستان را تایید کرد

مجلس سنا موافقتنامه دریافت قرضه برای دو پروژه انکشافی افغانستان را تایید کرد

مجلس سنا با اتفاق آرای سناتوران، موافقتنامههای دریافت قرضه برای دو پروژه انکشافی میان افغانستان و عربستان را مورد تایید قرار داد.
سناتوران در نشست روز سهشنبه (24 جدی) مجلس سنا، دو موافقتنامه میان دولت افغانستان و صندوق انکشافی عربستان در مورد قرضه درازمدت برای تمویل پروژههای ساخت سرک ارملک- سبزک قلعهنو و بخش اول سرک حلقوی کابل را تایید کردند.
بر بنیاد این دو موافقتنامه، عربستان برای تمویل این دو پروژه قرضه دراز مدت (40 ساله) پرداخت میکند.
پیش از این، وزارت مالیه گفته که بر بنیاد این دو موافقتنامه صد میلیون دالر از دولت عربستان به منظور تمویل دو پروژه انکشافی قرضه گرفته خواهد شد.
این قرضه، قرضه آسان است و 40 سال باز پرداخت دارد؛ ده سال اول مهلت است و بعد در سی سال دیگر پرداخت میشود. همچنین، این قرضه هیچ سودی ندارد و به نفع افغانستان خوانده شده است.
موافقتنامه دریافت قرضه برای سرک ارملوک – سبزک قلعه نو در یک مقدمه، 7 ماده و سه جدول ضمیمه ترتیب شده است.
همچنین، موافقتنامه دریافت قرضه برای بخش اول سرک حلقوی کابل نیز در یک مقدمه، یک ماده و سه جدول ضمیمه ترتیب شده است.
صفیالله هاشمی معاون کمیسیون بینالمللی مجلس سنا گفت که تقویت سیستم ترافیکی، توسعه اقتصادی و تطبیق پروژههای انکشافی افغانستان از اهداف و کاهش آلودگی هوا و فراهم سازی زمینه کار برای مردم افغانستان نیز از مزایای این دو موافقتنامه خوانده شده است.
این در حالی است که پیش از این دو مجلس شورای ملی موافقتنامه دریافت قرضه 50 میلیون دالری از عربستان برای ساخت 100 مکتب در کشور را نیز تایید کردهاند.