صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون شکایات تاکنون دربارۀ بازشماری ۵۳۷۸ محل فیصله نکرده‌است

کمیسیون شکایات تاکنون دربارۀ بازشماری ۵۳۷۸ محل فیصله نکرده‌است

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می‌‎گوید که اعضای این نهاد تاکنون دربارۀ بازشماری آرای ۵۳۷۸ محل رأیدهی فیصله نکردهاند.
محمد قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی این کمیسیون دیروز (شنبه، ۲۸جدی) به طلوعنیوز گفته تا زمانی‌‎که رأیزنیها میان تمامی اعضای این کمیسیون دربارۀ بازشماری آرای این محلها نهایی نشود، این محلها بازشماری نخواهد شد.
الیاسی در این باره گفت: «یک بحث دیگر اینجا وجود دارد که باید اعضای کمیسیون دربارۀ آن فیصله کند که اگر محلاتی وجود داشته باشند که یکبار بازشماری شده، آیا دوباره به بازشماری برود یا نرود.»
این در حالی است که روز پنجشنبه، یک عضو این کمیسیون گفت که تنها محلهای رأیدهی که از سوی دستههای انتخاباتی در برابر آنها اعتراض وجود ندارد، بازشماری خواهند شد.
از سویی دیگر، نهادهای ناظر میگویند که احتمال دارد اطلاعات متفاوتی که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی بدست میدهند بر روند اعلام نتایج انتخابات اثر بگذارد.
نعیم ایوبزاده، رئیس اجرایی تیفا در این باره اظهار داشته که: «جزئیاتیکه بتواند ارقام را تثبیت کند وجود ندارد و یک نوع با ارقام بازی صورت گرفته. قوانین، لوایح و مقررات مورد بحث نبوده و امروز بحث هماهنگی و عدم هماهنگی به میان آمده.»
دستههای انتخاباتی تاکنون دربرابر تصمیمهای کمیسیونهای ولایتی در ۲۳ولایت استیناف خواهی کردهاند که تفاوت در آرا، آرای مشکوک و آرای خارج از زمان از مهمترین این شکایتها است.