صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح جدید قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه به مجلس معرفی شد

طرح جدید قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه به مجلس معرفی شد

وزارت عدلیه طرح جدید قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه را جهت تصویب به مجلس نمایندگان معرفی کرد.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه، قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه را در نشست روز شنبه (28 جدی) مجلس نمایندگان معرفی کرد.
آقای انور گفت که بر بنیاد این قانون جدید، در زمینه انکشاف ساختار قضایی کشور با در نظر داشت قانون اساسی و مؤلفه نظام قضای گامهای موفق و مؤثر برداشته خواهد شد. به گفته او، طرح جدید به منظور جلوگیری از پدیده فساد در قوه قضائیه ترتیب شده است.
این طرح، از سوی کابینه و شورای عالی حاکمیت قانون نیز مورد تایید قرار گرفته است.
طرح قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه در 7 فصل و 89 ماده ترتیب شده است.
تنظیم تشکیل و صلاحیت دادگاهها، تنظیم امور ذاتی قضات و چگونگی رسیدگی به جرایم قضات از اهداف این قانون خوانده شده است.
آقای انور بیان داشت که در طرح جدید از اصطلاحات مندرجه، تعریفهای مشخص تر شده و صلاحیت و وظایف رئیس دادگاه عالی و دیوانهای آن، به شکل واضح شرح داده شده است.
گفتنی است که پیش از این قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه در سال 1391 تصویب، توشیح و نافذ شده بود؛ اما وزارت عدلیه گفت، این طرح مشکلاتی داشت که باید اصلاح میشد.