صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نی از تصویب مقرره کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها استقبال کرد

نی از تصویب مقرره کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها استقبال کرد

دفتر نی، حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان از تصویب مقرره کمیته مشترک حکومت و رسانهها، توسط کابینه؛ استقبال کرده است.
ریاست جمهوری روز دوشنبه (21 دلو) با نشر خبرنامهای نوشت: «کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح مقرره کمیته مشترک رسانهها و حکومت را به هدف تامین امنیت و مصونیت اشخاص رسانهای، تسریع روند رسیدگی به قضیههای خشونت علیه خبرنگاران، تامین هماهنگی میان رسانهها و دولت، منظور کرد.»
دفتر نی نیز یک روز پس از تصویب این مقرره، با نشر اعلامیهای نوشته است که «مقرره کمیتۀ مشترک، زمینه دادخواهیهای بیشتر به خصوص خواستن حق خبرنگارانی که دچار خشونت میشوند را بهتر از گذشته مساعد میکند.»
عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی حمایت کنندۀ رسانههای آزاد افغانستان ضمن استقبال از تصویب این مقرره گفت: « به باور من همان گونه که قانون صراحت دارد، این مقرره میتواند زمینهی کار را با حفظ استقلال و آزادی جامعهی رسانهای، با حکومت بیشتر مساعد کند».
در اعلامیه آمده است که هر چند حکومت افغانستان مکلف است تا قضایای خشونت در برابر خبرنگاران را پیگیری کند؛ اما با تصویب این مقرره پیگیری قضایا، الزامیت بیشتر یافته و زمینه را بر آن مساعد میکند تا قضایای خشونت علیه خبرنگاران هر چه جدیتر و سریعتر بررسی شود. همچنان این مقرره زمینه را برای هماهنگی کار روزنامه نگاری آزاد، با حکومت مساعد میکند.
کمیته مشترک حکومت و رسانهها حدود سه سال پیش با هدایت محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری تشکیل شد.
معاونت دوم ریاست جمهوری میگوید که در مدت سه سال گذشته 28 جلسه به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری دایر شده است که نزدیک به 1075 قضیه خشونت علیه خبرنگاران را بررسی کرده و هیچ قضیهای بدون بررسی نمانده است.
این نهاد دولتی پیش از این، با ایجاد کمیته مشترک گفته بود که براساس طرزالعمل کاری کمیته مشترک، ۱۰ عضو دولتی از جمله مشاور ارشد ارتباطات ریاست جمهوری، معاون دفتر شورای امنیت ملی، معین ارشد وزارت امور داخله، معین وزارت دفاع ملی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، معین وزارت خارجه، معاونان امنیت ملی، لوی درستیز، لوی سارنوالی، اداره ارگانهای محلی و رئیس روابط استراتژیک دفتر شورای امنیت ملی شامل این کمیته هستند.
از سوی دیگر 9 تن از اعضای فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانههای کشور که توسط این فدراسیون معرفی می‏شوند نیز در کمیته حضور دارند. معاونت کمیته به عهده نمایندگان فدراسیون ژورنالیستان است.
این کمیته در ولایات نیز، با حضور معاون والی، مدیر نشرات و آگاهی عامه مقام ولایت، رئیس اطلاعات و فرهنگ، مسئول ارتباطات عامه و مطبوعات قوماندانی امنیه، مسئول ارتباطات عامه و مطبوعات ریاست امنیت ملی، مسؤل ارتباطات عامه و مطبوعات قول اردوها در ولایات، سه تن از نمایندگان فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانههای کشور تشکیل میشود.