صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جذب بیش از 15 هزار معلم در برنامه داخل خدمت معارف

جذب بیش از 15 هزار معلم در برنامه داخل خدمت معارف

وزارت معارف اعلام کرده که در سال جاری خورشیدی بیش از 15 هزار معلم دولتی و خصوصی در برنامه داخل خدمت دارالمعلمینهای کشور جذب شدهاند.
وزارت معارف با نشر اعلامیهای گفته که در جریان سال روان خورشیدی (1398) حدود 15556 معلم دولتی و خصوصی در برنامه داخل خدمت دارالمعلمینهای کشور جذب شده که 8014 تن آنان معلمان زن هستند.
در اعلامیه آمده که این معلمان در مدت دو سال از برنامههای ارتقای ظرفیت در رشتههای (ساینس، اجتماعیات، زبان دری ، زبان پشتو، زبان انگلیسی، اسلامیات، زبانهای سوم و مضامین مسلکی) مستفید خواهند شد.
همچنین، وزارت معارف گفته که در سال جاری خورشیدی به تعداد 3607 تن از معلمان مکاتب دولتی که 1372 تن آنان معلمان زن هستند، برنامه دو ساله ارتقای ظرفیت را پشت سرگذاشته و سند فراغت صنف چهاردهم را بدست آوردهاند.
وزارت معارف گفته که به هدف رسیدن به معارف کیفی برنامههای مختلف ارتقای ظرفیت را که شامل راه اندازی برنامههای دوساله، پروگرام ارتقای ظرفیت برای معلمان خلاف رشته، تریننگها ، کورسهای کوتاه مدت و درازمدت راه اندازی و تطبیق کرده است.  بر بنیاد معلومات وزارت معارف کشور هم اکنون 218222 معلم در بستهای رسمی وزارت معارف در سراسر کشور مصروف آموزش شاگردان هستند. این در حالی است که هنوز هم، وزارت معارف به دلیل سطح پایین تحصیلی معلمان، عدم مسلکی بودن و کمبود معلمان زیر انتقاد شدیدی قرار دارد.