صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات: روند بازشماری مجدد آرا در سه ولایت پایان یافت

کمیسیون انتخابات:  روند بازشماری مجدد آرا در سه ولایت پایان یافت

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که روند بازشماری مجدد، تفتیش ویژه و تطبیق فیصلههای کمیسیون شکایات انتخاباتی را در کابل و ولایات آغاز کرده و بازشماری مجدد آرا در سه ولایت موفقانه پایان یافته است.
بر اساس اعلامیهای که این کمیسیون دیروز (یکشنبه، 27 دلو) منتشر کرده، روند بازشماری مجدد در ولایات غزنی، هلمند و سرپل پایان یافته است.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند بازشماری مجدد بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری که شامل فیصلههای کمیسیون شکایات انتخاباتی میشود، در دفاتر ولایتی این کمیسیون در ولایتهای بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزنی و، هلمند، کندهار، ننگرهار و کابل و روند تفتیش ویژه در دفتر مرکزی این کمیسیون، انجام میشود.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی پس از پایان روند رسیدگی به شکایات استینافی و استثنایی انتخابات ریاست جمهوری، در شانزدهم دلو اعلام کرد که بر اساس فیصلههای این کمیسیون، بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری بازشماری مجدد و تفتیش ویژه میشود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله کرده است که برای تعیین سرنوشت ۱۳۷ هزار رای مشکوک، ده درصد این آرا که شامل ۳۰۹ محل میشود، به تفتیش ویژه برود، اگر ۶۵ درصد این آرای نمونهای دارای معلومات بایومتریک، ژورنال (گزارش از روند رایدهی) و ورق نتیجه کاغذی بودند، همه آرا معتبر شناخته میشود و در غیر آن همه ۱۳۷ هزار رای به تفتیش ویژه رفته و آرایی که این معیار را داشته معتبر و آرای بدون این معیارها، باطل خواهند شد.
شماری از نامزدان به این آرا معترض بودند که گویا آرای قرنطین شده بوده و بدون آگاهی آنها شامل آرای معتبر شدهاند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد ۱۰۲ هزار رایی که گفته میشود خارج از زمان رای دهی، ثبت شده است، نیز تصمیم به تفتیش نمونهای گرفته است.
بر اساس فیصله این کمیسیون، پانزده درصد این آرا که شامل ۱۱۰۳محل میشود به تفتیش ویژه میرود و اگر ۶۵ درصد این نمونه دارای معلومات بایومتریک، ژورنال و ورق نتیجه کاغذی بود، همه آرا معتبر و در غیر آن همه ۱۰۲ هزار رای باطل میگردد.
آرای نزدیک به ۲۵۰۰ محل رایدهی که دستگاه بایومتریک و یا حافظه دستگاههای آنها ناپدید بود، بخشی دیگری از آرای جنجالی بود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که بخش بزرگ آرای این محلات قبلا از سوی کمیسیون انتخابات باطل اعلام شده و ۲۹۸ محل آن که معتبر شناخته شده بود، به اساس فیصله آنها دوباره به بازشماری و تفتیش ویژه میرود.
اعتراضاتی نیز به معتبر شناخته شدن آرای وجود داشت که تفاوت در مورد تعداد آنها در معلومات بایومتریک و ورق نتایج وجود داشت. کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله کرده که در صورت مقدار تفاوت بین یک تا پنج رای، آرا معتبر و بیشتر از آن به بازشماری برود. بعد از اعلام فیصلههای کمیسیون شکایات انتخاباتی، دو کمیسیون یک جلسه مشترک برگزار کردند تا روی میکانیزم نمونهگیری از آرای جنجالی توافق کنند. محمد حنیف دانشیار، عضو کمیسیون انتخابات به روزنامه «افغانستانما» گفت که بر اساس توافق اعضای دو کمیسیون، روند نمونهگیری از آرا به صورت تصادفی و توسط تکنالوژی انجام میشود و هیچ عامل انسانی در آن دخالت ندارد. بعد از پایان روند تفتیش ویژه، کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را اعلام خواهد کرد.