صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور با سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار کرد

معاون رئیس جمهور با سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار کرد

افغانستانما: سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در حاشیه کنفرانس «چهل سال میزبانی پناهندگان افغان در پاکستان: مشارکت جدید برای همبستگی» با آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار کرد.
بر اساس اعلامیه دفترمطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، در این دیدار که صبح دیروز (دوشنبه، 28 دلو) در اسلامآباد انجام شد، دو طرف در مورد وضعیت مهاجران افغان و روند صلح صحبت کردند.
معاون دوم ریاست جمهوری از حمایتهای همه جانبه و همیشگی سازمان ملل متحد از افغانستان، به ویژه در بخش حمایت از پناهندگان افغان، قدردانی کرده و گفته که «جنگ، فقر، مهاجرت و مواد مخدر از چالشهای اساسی درسالهای پسین برای افغانستان بوده است. « او افزوده که «ملل متحد در هر چهار مورد همواره در کنار دولت و مردم افغانستان قرار داشته است.»
آقای دانش گفته که «مسئله عودت مهاجرین بستگی تام به وضعیت امنیتی و ختم جنگ در افغانستان دارد و تا زمانیکه یک صلح فراگیر در افغانستان به وجود نیاید ما همچنان شاهد مشکلات گذشته خواهیم بود و روند مهاجرت ادامه خواهد یافت.»
او درباره روند صلح نیز گفته که «پس از سپری شدن بیش از یک سال از گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و طالبان ما شاهد پیشرفتهایی در این زمینه بودهایم ولی باید گفت که هنوز در آغاز راه قرار داریم؛ زیرا گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان شروع نشده است و امیدواریم که گفتگوهای بینالافغانی به زودی آغاز گردد.»
معاون رئیس جمهور تأکید کرده که مردم و دولت افغانستان به گونه جدی نگران دستآوردهای هجده سال اخیر در زمینههایی چون دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان و اطفال، آزادیهای مدنی و بیان و آزادی رسانهها هستند و هرگز نمیخواهند این ارزشها به بهانه صلح به مخاطره بیفتد.
او افزوده که «طالبان نیز بخشی از مردم افغانستان هستند و باید مثل سایر مردم در سایه ارزشهایی چون جمهوریت و دموکراسی در نظام سیاسی آینده افغانستان سهم بگیرند و در آن نقش ایفا کنند. اما نباید توقع داشته باشند که افغانستان را به گذشته تاریک برگردانند.»
او درباره روند عودت مهاجران گفته که «دولت افغانستان آمادگی پذیرایی از مهاجرین خود را دارد ولی خواهان آن است که بازگشت مهاجرین باید داوطلبانه، سازماندهی شده، تدریجی، منظم و بر اساس یک تقسیم اوقات مشخص باشد، نه از روی اجبار و یا به صورت گروهی.»
آقای دانش افزوده که «هر تصمیمی در باره مهاجرین گرفته میشود باید بر اساس پالیسیهای دولت افغانستان و در تعامل با سازمان ملل متحد و کشورهای میزبان باشد تا مهاجرین پس از بازگشت به افغانستان یک زندگی آرام و عزتمندانه داشته باشند.»
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در این دیدار گفته که «ما حس قوی و انسان دوستانهای نسبت به مهاجرین افغان داریم و میدانیم که آنها شجاعانه با سختیها و مشکلات مبارزه میکنند.»
او افزوده که «سیگنالهای مثبتی از پروسه صلح افغانستان میرسد و امیدواریم که این روند منجر به گفتگوهای بینالافغانی و در نهایت منجر به بازسازی افغانستان و بازگشت عزتمندانۀ مهاجرین شود.»
سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که «ملل متحد خواهان بازگشت آبرومندانه و احترامآمیز مهاجرین است و در این زمینه نباید هیچ اجباری در کار باشد.»
او تأکید کرده که «ملل متحد از روند صلح حمایت میکند و این پروسه باید با رهبری و مالکیت افغانها و دولت افغانستان صورت گیرد.»
آقای گوترش همچنین گفته که با دیدگاههای دولت افغانستان هم در مورد صلح و هم در مورد مهاجرین توافق کامل دارد.