صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات: روند بازشماری مجدد و تفتیش ویژه پایان یافت

کمیسیون انتخابات: روند بازشماری مجدد و تفتیش ویژه پایان یافت

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که روند بازشماری مجدد و تفتیش ویژه بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری موفقانه پایان یافت.
بر اساس اعلامیهای که این کمیسیون دیروز (دوشنبه، 28 دلو) منتشر کرده، روند بازشماری مجدد در دفاتر این کمیسیون در ولایات بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزنی، ننگرهار، هلمند و کابل انجام شده و تفتیش ویژه در دفتر مرکزی این کمیسیون صورت گرفته است.
در اعلامیه کمیسیون انتخابات آمده که «تفاوت فورم نتایج با معلومات بایومتریکی از 1-5، تفتیش ویژه ده در صد محلات مربوط به 137630 معلومات بایومتریکی، تفتیش ویژه پانزده در صد محلات مربوط به 102012 معلومات بایومتریکی، تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد جریمه نقدی دفتر ولایتی انتخابات، بازشماری مجدد 298 محل؛ مطابق با اصول تطبیق گردیده است.»
کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که با رسیدن فرم نتایج بازشماری مجدد از ولایات به دفتری، این نتایج در سیستم مرکزی تطبیق و با پایان آن، نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام میشود.
سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات به رسانهها گفته اند که تطبیق نتایج بازشماری مجدد حدود سه یا چهار روز را در بر میگیرد و بعد از آن نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.
روند بازشماری مجدد و تفتیش ویژه بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری بر اساس فیصلههای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی انجام شد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله کرده بود که برای تعیین سرنوشت ۱۳۷ هزار رای مشکوک، ده درصد این آرا که شامل ۳۰۹ محل میشود، به تفتیش ویژه برود، اگر ۶۵ درصد این آرای نمونهای دارای معلومات بایومتریک، ژورنال (گزارش از روند رایدهی) و ورق نتیجه کاغذی بودند، همه آرا معتبر شناخته میشود و در غیر آن همه ۱۳۷ هزار رای به تفتیش ویژه رفته و آرایی که این معیار را داشته معتبر و آرای بدون این معیارها، باطل خواهند شد.
شماری از نامزدان به این آرا معترض بودند که گویا آرای قرنطین شده بوده و بدون آگاهی آنها شامل آرای معتبر شدهاند. کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد ۱۰۲ هزار رایی که گفته میشود خارج از زمان رای دهی، ثبت شده است، نیز تصمیم به تفتیش نمونهای گرفته بود. بر اساس فیصله این کمیسیون، پانزده درصد این آرا که شامل ۱۱۰۳محل میشود به تفتیش ویژه میرود و اگر ۶۵ درصد این نمونه دارای معلومات بایومتریک، ژورنال و ورق نتیجه کاغذی بود، همه آرا معتبر و در غیر آن همه ۱۰۲ هزار رای باطل میگردد.
آرای نزدیک به ۲۵۰۰ محل رایدهی که دستگاه بایومتریک و یا حافظه دستگاههای آنها ناپدید بود، بخشی دیگری از آرای جنجالی بود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته بود که بخش بزرگ آرای این محلات قبلا از سوی کمیسیون انتخابات باطل اعلام شده و ۲۹۸ محل آن که معتبر شناخته شده بود، به اساس فیصله آنها دوباره به بازشماری و تفتیش ویژه میرود.
اعتراضاتی نیز به معتبر شناخته شدن آرای وجود داشت که تفاوت در مورد تعداد آنها در معلومات بایومتریک و ورق نتایج وجود داشت. کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله کرده بود که در صورت مقدار تفاوت بین یک تا پنج رای، آرا معتبر و بیشتر از آن به بازشماری برود.
انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ ششم میزان برگزار شد، اما اکنون که بیش از چهار و نیم از برگزاری آن میگذرد هنوز نتایج نهایی آن اعلام نشده و انتظار میرود که تا پایان هفته جاری اعلام شود.
نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ اول جدی اعلام شد که بر اساس آن، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، با به دست آوردن 50.64 درصد آرا پیشتاز است و عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، با به دست آوردن 39.52 درصد آرا در جایگاه دوم قرار دارد.