صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازی با حیثیت؛ آیا فرمانده امنیه بامیان با حیثیت خانواده عاتکه بازی کرده است؟

بازی با حیثیت؛ آیا فرمانده امنیه بامیان با حیثیت خانواده عاتکه بازی کرده است؟ گزارش : قدیراحمد شیرزاد

به تاریخ پنجم دلو (ماه جاری) رسانهها از زبان فرمانده امنیه بامیان گزارش دادند که عاتکه 15 ساله در دره فولادی بامیان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است حالا اما خانواده عاتکه ادعا دارد که تجاوزی در کار نبوده و فرمانده امنیه بامیان با حیثیت آنان بازی کرده است.
احمدعلی مرد چهل و پنج سالهای که کارگر ساده است و در دوستبیگ فولادی مرکز ولایت بامیان زندگی میکند، میگوید که دخترش عاتکه که هنوز ۱۵ سالش را تکمیل نکرده است، بعد از چاشت روز جمعه، چهارم ماه دلو؛ به همرای خواهر و برادر کوچک‌‌تر از خودش، به سوی چشمهای که در حدود دوصد متر از خانهیشان فاصله داشته است، جهت شستن لباس و آوردن آب، بدانجا میروند. برادر و خواهرش که کوچکتر از او هستند، بشکهها را پُرآب کرده، به خانهی شان باز میگردند؛ اما عاتکه در چشمه به شستن لباس مصروف میشود. حینی که او لباس میشسته است، فرد ناشناسی که سر و صورتش را پوشانیده بوده، به عاتکه حمله میکند. به گزارش از خامه پرس: «مقامات امنیتی روز شنبه ۵ دلو در ولایت بامیان گفتند: گروهی از مردان ناشناس به یک دختر ۱۵ ساله در این ولایت تجاوز جنسی کردهاند.»
مادر عاتکه به روزنامه افغانستانما میگوید: عاتکه وقتی از سوی فرد مهاجم مورد حمله قرار میگیرد، دست به مقاومت زده، از خودش دفاع میکند. شخص مهاجم صورت او را زخمی کرده؛ اما به اثر داد و فریاد کودکانی که در ساحه بودند، مهاجم پا به فرار میگذارد.
این خبر بین مردم دره فولادی دست به دست میشود و ساعتهای بعد به قومندانی امنیهی ولایت بامیان میرسد. در این مورد اما خانوادهی عاتکه ابراز داشتهاند که خبر فوق، به هیچ وجه، از سوی آنان به قومندانی امنیهی ولایت بامیان نرسیده است و آنان از قضیهی رسیدن خبر، بیاطلاع میباشند. همین است که عاتکه به اصرار مادرش، به شفاخانه برده شده، صورتش را پانسمان میکند؛ ولی عریضهای به حوزهی مربوطه درج نمیکنند. مادر عاتکه به روزنامهی افغانستان ما گفت: «وقتی ما به شفاخانه رسیدیم، پیشتر از ما، پولیسها رسیده بودند و ما هیچ چیزی نمیدانستیم.»
روز شنبه مورخ ۵ دلو ۱۳۹۸، محمدرضا یوسفی، سخنگو و آمر مطبوعات قومندانی ولایت بامیان، محمدصادق مرادی، قومندان امنیهی ولایت بامیان و محمدموسی امامی، مدیر جنایی قومندانی امنیهی ولایت بامیان، طی مصاحبههای جداگانهای با روزنامهی اطلاعات روز، تلویزیون یک، خامهپرس و دویچه وله، این قضیه را تجاوز جنسی عنوان کردند. کریم فروغ، فعال مدنی در بامیان به روزنامه افغانستان ما میگوید: «بدون تکمیل پروسهی حقوقی آن و تثبیت شفاخانه؛ این قضیه را تجاوز جنسی عنوان کردند.»
جواد مامای عاتکه میگوید: «تجاوز بیخی یک شایعهی بیجای بود که او را جنایی آمد که ولا ده حق ازی دختر تجاوز شده. مقصد گپه بسیار کلان کرد.»
دویچهله در صفحهاش نوشته است: «مقامهای محلی ولایت بامیان امروز شنبه ۵ دلو ۱۳۹۸ از تجاوز جنسی بر یک دختر ۱۶ ساله از سوی افراد ناشناس در مرکز این ولایت خبر میدهند. قومندان امنیه ولایت بامیان میگوید که این رویداد در دره «فولادی» مرکز این ولایت رخ داده است.»
خامه پرس در صفحهاش نوشته است: «آمر جنایی فرماندهی پولیس بامیان با تایید این رویداد گفت: «عاتکه بنت احمدعلی که ۱۵ سال سن دارد، ادعا کرده که روز گذشته (جمعه ۴ دلو) مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.»
با این وصف، این خبر به صورت همگانی در رسانهها پخش میشود؛ اما احمدعلی پدر عاتکه به روزنامهی افغانستان ما چنین گفت: «بعد از معاینهی عاتکه در شفاخانه که کاغذهایش پیش جامعهی مدنی موجود میباشد، فهمیده شد که هیچ گپی نشده و تجاوز جنسی صورت نگرفته است.»
کریم فروغ یکی از اعضای جامعهی مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان به روزنامهی افغانستان ما گفت: «بعد از تحقیقات و دریافت استعلام از شفاخانهی ولایتی بامیان، تثبیت شد که تجاوز جنسی صورت نگرفته و صرف جدال فزیکی رخ داده است.»
وقتی در این مورد از محمدصادق مرادی قومندان امنیهی ولایت بامیان پرسیدم، او از جواب دادن به این مورد خاص خودداری کرد اما گفت که قضیه هنوز تحت بررسی است. او گفت که «شخص مهاجم هنوز دستگیر نشده و قضیه در حال بررسی است.»
احمدعلی پدر شخص مصدوم میگوید: بعد از اینکه قضیه معلوم شد که تجاوز جنسی نبوده، جنایی ما را به طور بسیار شدید تهدید کرد که حتمن یک نفر را متهم کنید وگرنه شما را زندانی میکنیم. او گفت: «هر کس را میگیری، بگیر. حق یا ناحق، یک نفر را بگیر[متهم کن] که حالی ما ده جنجال افتادهایم، وگرنه شما را بندی میکنیم.»
احمدعلی اضافه میکند که: پولیسها مرا به قومندانی بردند و گفتند که تو حتمن یک عریضه بنویس که بالای دخترت تجاوز شده، ما دخترت را به طب عدلی کابل میبریم و عریضه به فایدهات است. او به روزنامه افغانستان ما چنین گفت: «من گفتم، آن شخص را نمیشناسم عریضه را چی کنم. مرا از ساعت هشت تا چهار عصر دور دادند و عریضه را سرم شست (انگشت) کردند.» او میگوید که سابقهی هیچ خصومتی با کسی نداشته و این بار نیز شخص مهاجم را نمیشناسد؛ ولی با تهدید از سوی جنایی بامیان عریضه را انگشت کرده است.
محمدنسیم احمدی استاد دانشگاه بامیان در گفتگویی با افغانستان ما نوشته است: « کسانی شبانگاه به خانهی پدر دختر رفته و برایش پیشنهاد پول داده که از این قضیه بگذر.»
از سوی دیگر، محمدکریم فروغ طی گفتگویی با افغانستان ما میگوید که آنها بعد از شنیدن خبر تجاوز جنسی، تحقیق میکنند و با دریافت استعلام از شفاخانه و دیدگاه خانواده، تثبیت میشود که تجاوز جنسی صورت نگرفته است. آن وقت با حضور خبرنگاران محلی به تاریخ ۱۲ دلو کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنند و خواهان اعادهی حیثیت شخص مصدوم میشوند. او با افغانستان ما گفت: «طی یک قطعنامه، از قومندانی امنیه و ارگانهای امنیتی و حکومت خواستیم و خواهان  اعادهی حیثیت خانواده و مسلکیشدن  پولیس شدیم. اما متاسفانه قومندانی و بخش جنایی فقط سکوت کردند.»
این در حالی است که تا هنوز نزدیک به بیست روز از قضیه میگذرد؛ اما هیچ اقدامی از سوی پولیس بامیان صورت نگرفته است و شخص مهاجم نیز هنوز شناسایی نشده است.
نجفعلی فولادوند یکی از فعالان مدنی در بامیان، میگوید: «من روز دوشنبه مورخ ۲ فبروری ۲۰۲۰ مطابق ۱۳ دلو ۱۳۹۸، طی نامهی سرگشادهای، به قومندان صاحب امنیهی بامیان، از رفتار نادرست و بازی با حیثیت یک خانواده، به دلیل اشتباه سخنگو و آمر جنایی آن فرماندهی، شکایت کرده، صمیمانه خواهان پذیرش اشتباهِ صورتگرفته و عذرخواهی و اعادهی حیثیت از فامیل متضرر گردیدم. ساعاتی پس از نشر نامهام، قومندانی صاحب امنیه، با من به تماس شدند. لیکن با تأسف و تاثر فراوان که ایشان همچنان بر موضع قبلی خویش، دانسته یا ندانسته، تاکید ورزیده و همچنان فعالین مدنی و مدافعان حقوق بشر در بامیان را متهم به عقدهگشایی شخصی، در رابطه به این قضیه نمودند.»
کریم فروغ میافزاید که ولی محمد صادق مرادی فرماندهی پولیس بامیان به جای عذرخواهی از خانواده ی مصدوم، بر گفتههای خویش تاکید میکنند و همچنان اظهار میدارند که هیچ یکی از پرسونلهای وی با رسانه ها در این مورد، اظهار نظری نکردهاند.  او گفته است: «شخص خودم با رسانه ها مصاحبه کردهام که بر اساس گفته های طب عدلی بالای دختر موصوف تجاوز جنسی صورت گرفته است.» این گفتهها در حالی از سوی فرماندهی پولیس بامیان ابراز شده که سخنان قبلی وی و همکارانش که حاکی از تایید خبر فوق میباشد، در روزنامهها به نشر رسیده است.
همینگونه نجفعلی فولادوند میافزاید که موضوع را با ژنرال مسعود اندرابی وزیر داخلهی افغانستان ، طی نامهای در جریان گذاشته که شخص وزیر به ایشان به تماس شده و بر «بررسی مسلکی» قضیه تاکید کرده است و قول «اقدامات مقتضی» را داده است. همچنان افزوده است که قضیه را به «ریاست امنیت داخلی» وزارت نیز ارسال میدارد.
محمدکریم فروغ به افغانستان ما چنین میگوید: «در چهار پنج روز اخیر، به تعداد چهل تا پنجاه نفر از جوانهای فولادی را جنایی به قومندانی بردند که بازجویی کنند.» او این عمل پولیس را غیرمسلکی و غیر مسوولانه دانسته و خواهان اعادهی حیثیت آنان میباشد.
لطیفه محسنی معاون امور اجتماعی والی بامیان میگوید که در خصوص این قضیه نمیتواند معلومات بدهد اما میگوید: اداره محلی بامیان، ریاست امور زنان و کمیسیون منع خشونت به شکل جدی قضیه را بررسی و پیگیری میکنند.»
با این حال، شوراهای مردمی دره فولادی و نهادهای فعال در بامیان طی جلسهای که برگزار کرده بودند؛ این عمل قومندانی امنیهی ولایت بامیان و بخش جنایی بامیان را محکوم کرده، این عمل را غیر مسوولانه و بازی با آبروی خانواده عاتکه و مردم فولادی میدانند و از وزارت داخله و حکومت خواهان رسید گی موضوع شدهاند.
احمدعلی پدر شخص مصدوم میگوید که دختر او قربانی بازیهای غیر مسلکی پولیس شده و آبروی او و خانوادهاش برباد رفته است: «ما از پولیس بامیان میخواهیم که عزت و آبروی ما را برگردانند و با حیثیت ما بازی نکنند.»